Något om linnéanska växtnamn        (i pdf-format)

De folkliga namnen på växter skiljer sig mellan olika länder. För att möjliggöra för människor med olika språk att kommunicera med varandra har alla växter även internationellt användbara  vetenskapliga namn. Det var Carl von Linné som på 1700-talet  utvecklade den binära terminologin inom botaniken. Linnés  nomenklatur innebär att varje växt betecknas med två ord, nämligen  ett släktnamn (genus) med stor bok­stav följt av ett artnamn  (species) med liten bokstav. Linnés Species plantarum blev början  till den vetenskapliga nomenklatur vars principer tillämpas än idag.

Släktnamnet anger en grupp av arter som anses vara närbesläk­tade. Artnamnet anger en egenskap hos arten eller hedrar minnet av en person. Reglerna för vetenskaplig namnsättning regleras av en internationell överenskommelse, The international Code of Botanical Nomenclature. I internationella botaniska nomenkla­turregler förutsätts följande: ”... names of new groups of recent plants, the  Bacteria excepted, are con­sidered as validly published, only when  they are accompagnied by Latin diagnosis”.

Exempel på släktnamn/Genus 

Lilium, i N lilja

Linum, i N lin

Pópulus, i F poppel

Rosa, ae F ros

Salix, ícis F sälg

Víola, ae F viol

Mentha, ae F mynta

 

Exempel på artnamn/Species:

Artnamn som anknyter till växtplats

jfr platsadjektiv som marítimus, a, um (mare, maris N hav), montanus, a, um (mons, montis M berg), nemorosus, a, um  (nemus, némoris N lund), litorális, e (litus, lítoris N strand),  arvensis, e (arvum, i N åker), palustris, e (palus, údis F kärr),  pratensis, e (pratum, i N äng), silvestris, e (silva, ae F skog).  Adjektivbildande suffix är t. ex. -ítimus, a, um; -ális, e; -ester,  -estris, -estre; -ósus, a, um; -ánus, a, um; -ensis, e; -ínus, a,  um

Artemisia marítima  Strandmalört

Atriplex litorális Strandmålla

Brássica campestris  Åkerkål

Anemóne nemorósa  Vitsippa

Árnica montána Slåttergubbe

Sinápis arvensis  Åkersenap

Hieracium alpínum  Fjällfibbla 

Artnamn som syftar på växtens färg

  jfr färgadjektiv som albus, a, um eller candidus, a, um vit,  ruber, rubra, rubrum röd, niger nigra, nigrum svart,  flavus,  a, um gul, fulvus, a, um (brun) gul, caeruleus, a, um blå, cyanus, a, um blå, víridis, e eller virens grön 

Nymphaea alba Vit näckros

Lilium cándidum Madonnalilja

Centauréa nigra  Svartklint

Ribes rubrum  Röda vinbär

Lamium purpureum  Rödplister

Geranium sanguíneum Blodnäva

Centauréa cýanus  Blåklint

Habenaria víridis  Grönkulla

Gagea lutea  Vårlök

Glaucium flavum  Strandvallmo

Hemerocallis fulva  Gul dagslilja

Artnamn som anger blomningstid och väderstreck  

jfr ver, veris N vår; aestas, aestátis F  sommar; autumnus, i M höst; hiems,  híemis F vinter 

Adonis vernális Våradonis

Convallaria majális Liljekonvalje

Tríticum aestívum Vete

Leontódon autumnális Höstfibbla

Eranthis hiemális Vintergäck

Aconítum septentrionále Nordisk stormhatt

Buxus sempervírens Buxbom

Helianthus annuus Solros

Bellis perennis Tusensköna

Siléne noctiflóra Nattglim

 

 

Artnamn som syftar på djur

jfr anser, ánseris M gås (ty. Gans); canis, canis MF hund;  lepus, léporis M hare; vulpes, vulpis F räv; pulex, púlicis M  loppa; ovis, ovis F får 

Potentilla anserína Gåsört

Viola canína Hundviol/Ängsviol

Carex leporína Harstarr

Carex vulpína Rävstarr

Carex pulicáris Loppstarr

Festúca ovína Fårsvingel