Räkneord 

 

Dekoration på matsalsvägg i form av en ståtlig dörr.

Fresk från villa i trakten av Vesuvius. Nationalmuseet i Neapel.

Romarna använde grekiska bokstäver, som de inte hade bruk för, för att ange tal: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C =100, D =   500, M = 1 000. Om ett lägre tal sätts framför ett hög­re innebär det subtraktion: IV (=  4),  IX (= 9), XL (= 40) och CD (= 400). Vid addition sattes det högre talet först och de   lägre  därefter.

Grundtal från ett till tio                                                Andra grundtal

I

unus, a, um

XX

viginti

II

duo, duae, duo

XXX

triginta

III

tres, tria

XL

quadraginta

IV

quáttuor

L

quinquaginta

V

quinque

C

centum

VI

sex

CC

ducenti, ae, a

VII

septem

CCC

trecenti, ae, a

VIII

octo

CCCC

quadringenti, ae, a

IX

novem

D

quingenti, ae, a

X

decem

M

mille

Grundtalen 1-10 på latin, italienska, franska, spanska, portugisiska

Latin

Italienska

Franska

Spanska

Portugisiska

unus

uno

un

uno

um

duo

due

deux

dos

dois

tres, tria

tre

trois

tres

três

quattuor

quattro

quatre

cuatro

quatro

quinque

cinque

cinq

cinco

cinco

sex

sei

six

seis

seis

septem

sette

sept

siete

sete

octo

otto

huit

ocho

oito

novem

nove

neuf

nueve

nove

decem

dieci

dix

diez

dez

Unus, a, um böjs efter första och andra deklinationerna med undantag för genitiv och  dativ  singularis: uníus och uni, jfr pronomen ille (genitiv och dativ singularis: illíus, illi).

Första och andra deklinationernas ändelsesystem kommer, med vissa undantag, i fråga  även  för duo, duae, duo: duorum, duarum, duorum; duos, duas, duo.

Tres, tria böjs som ett adjektiv i pluralis efter tredje deklinationen, i-stam (ändelsesystem B, se femte avdelningen). 


Pluralis

Mask. Fem.

Neutrum

Nominativ

tres 

tria 

Genitiv

trium  

trium 

Dativ/Ablativ

tribus 

tribus 

Ackusativ

tres 

tria 

Grundtalen fr.o.m. 4 t.o.m. 100 är oböjliga. Hundratalen från ducenti, ae, a etc. böjs efter första och andra deklinationerna.

1000 i singularis heter mille (förkortas M), i pluralis milia (jfr beträffande böjningen se plur. tria, trium, tribus ovan). Av detta räkneord kommer millimeter, miljon (stortusende) och mil (tusen dubbelsteg).

Uppgift 4

Skriv med arabiska siffror: a) MCDLXXXII, b) DCCCXXXIX, c) MCCLIV!

Skriv först svaren i rutorna, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

                                             

Räkneövningar 

Översätt följande meningar! Observera att latinet uttrycker passivum med suffixet -ur i  tredje  person (t.ex. salvatur 'han, hon, den eller det räd­das' och salvantur 'de räddas').

(1) Si a sex duo deducis, quattuor restant.

(1) si om deduco 3 föra bort resto 1 återstå

(2) Tres et quattuor sunt ................

 

(3) Sex et quattuor sunt decem.

 

(4) Quattuor et quinque sunt ..............

 

(5) Si a septem quinque deducis, duo restant.

 

(6) Si octo per duo dividuntur, ................ efficiuntur.

(6) dívido 3 dela effício 3B åstadkomma

(7) Si decem per quinque dividuntur, duo efficiuntur.

 

(8) Si viginti per quinque dividuntur, .................. efficiuntur.

 

(9) Si quattuor bis multiplicantur, octo efficiuntur.

(9) bis (räkneadverb) två gånger

(10) Si quinque sexies multiplicantur, .................. efficiuntur.

(10) multíplico 1 mång­faldiga  sexies sex gånger

(11) Decem et decem sunt viginti.

 

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Uppgift 5

Skriv med romerska siffror: a) 1066, b) 1632, c) 1787!

Skriv först svaren i rutorna, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

                                           

Ordningstal 

I

primus, a, um

jfr primadonna, primör, prima, premiär

II

secundus

jfr sekunda vara, sekundär, sekundera

III

tertius

jfr tertiär (geologisk epok), ters

IV

quartus

jfr kvart, kvartal, kvarter

V

quintus

jfr kvintett

VI

sextus

jfr sexta hora (från kl 06)>spa. siesta

VII

séptimus

jfr september (se nedan)

VIII

octavus

jfr oktav (musikterm)

IX

nonus

 

X

décimus

jfr decimal, deciliter, decimera

XX

vicésimus

 

C

centésimus

jfr centimeter, centiliter, centigram

M

millesimus

jfr milliliter, milligram

Samtliga ordningstal böjs efter första och andra deklinationerna.

Månadernas namn

Det romerska året började ursprungligen inte i januari utan i mars. Den första månaden fick namn efter krigsguden Mars, Mártius (mensis 'månad' är underförstått vid alla adjektiviska månadsnamn). Adjektivet Aprilis (3 dekl.) hänger kanske samman med ett annat namn på kärleksgudinnan Venus, nämligen Apru. Månaden Maius har sitt namn efter Maia, maka till smideskonstens gud Vulcanus. Månaden Iunius anspelar på gudinnan Junos namn, Juppiters hustru.

De följande månaderna numrerades: juli fick namnet Quintílis, den femte månaden, och  augusti Sextílis, den sjätte månaden (Quintilis kallades emellertid från år 44 f. Kr. Iulius till  Gaius Iulius Caesars ära och Sextilis från år 8 f. Kr. Augustus för att hedra honom ).

Räknat från mars är September den sjunde månaden, October den åttonde, November den  nionde och December den tionde.

Under andra århundradet f. Kr. flyttades nyåret tillbaka två månader. Den första månaden Ianuarius fick namn efter guden Ianus, alltings början. Under den andra månaden Februarius, som torde hänga samman med februum 'reningsmedel, reningsoffer', renades både levande och döda från skuld.

Månadsnamnen januari, februari, maj, juni, juli (i äldre tid ianuarii etc.) och augusti är från början genitiver  till en datumsiffra: 10 januari = januarimånadens tionde dag.

Uppgift 6

Vad betyder följande ord: a) unik, b) decennium, c) triangel, d) unison,

e) trikoloren, f) dualism, g) unilateral, h) duett, i) trio?

Skriv först svaren i rutorna, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)