Titusbågen på Via Sacra. Den uppfördes för att fira den romerska   erövringen    av  Jerusalem år 70 e. Kr.

  Perfekt och pluskvamperfekt passiv

 

Vi har tidigare konstaterat att ett latinskt verb i aktiv har fyra tema­former:

första person singularis presens indikativ (t. ex. video jag ser),

första person singularis perfekt indikativ (vidi jag har sett/såg),

perfektparticip­stammen med tillägget -um (visum) och

infinitiven (den senare betecknas med någon av siff­rorna 1, 2, 3 och 4 för att ange konjugationstillhörighet).

Om verbet sum (jag är) läggs till ett perfekt particip som missus (sänd), fås missus sum ’jag är sänd’ = ’jag har sänts’, dvs. perfekt passivum indikativ. Latinskt perfekt (missus sum) översätts normalt med svenskt imperfekt, dvs. ’jag sändes’ (se fjärde avdelningen).

Om perfekt participet missus kombineras med eram, blir betydelsen ’jag var sänd’ = ’jag hade sänts’, dvs. pluskvamperfektum passivum indikativ. Om det i en latinsk tidsbisats skulle krävas modus kon­junktiv för verbet, byts eram mot essem: Cum Sextus missus esset, ... Då Sextus hade sänts iväg, ... (= pluskvamperfektum passiv konjunktiv i cum-sats).

Perfekt passiv jag etc. har setts/sågs (subjektet maskulinum):

Indikativ

Konjunktiv

visus  sum

visus  sim

visus  es

visus  sis

visus  est

visus  sit

visi  sumus

visi  simus

visi  estis

visi  sitis

visi  sunt

visi  sint

 

Pluskvamperfekt passiv jag etc. hade setts (subjektet maskulinum):

Indikativ

Konjunktiv

visus  eram

visus  essem

visus  eras

visus  esses

visus  erat

visus  esset

visi  eramus

visi  essemus

visi  eratis

visi  essetis

visi  erant

visi  essent

Uppgift 3

Vad betyder a) Pompeius superatus erat (súpero 1 besegra), b) Hostes térriti sunt (territus perfekt particip till terreo 2 förskräcka), c) Inclusus eram (inclúsus perfekt particip till inclúdo 3 innestänga), d) Puniti eramus (punio 4 straffa)

 Skriv först svaren i alla rutor, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

                                                

Vy från Palatinen idag.

Perfekt infinitiv passiv

Du har tidigare lärt dig att perfekt infinitiv aktiv bildas genom att du till perfektstammen fogar suffixet –isse: amavisse att ha älskat, vidisse att ha sett, misisse att ha sänt, audivisse att ha hört.

Om ett perfekt particip som missus, a, um förbinds med esse, fås missus, a, um esse ’att vara sänd’ = ’att ha sänts’ dvs. perfekt infinitiv passiv. De fyra verbkonjugationernas perfekt infinitiv passiv lyder så här och översätts ordagrant på följande sätt:

1:a konj.

2:a konj.

3:e konj.

4:e konj.

laudatus, a, um esse

visus, a, um esse

missus, a, um esse

auditus, a, um esse

att ha berömts

att ha setts

att ha sänts

att ha hörts

 

EXERCITIUM  (jfr ackusativ med infinitiv i fjärde avdelningen)

(1) Puer se clamore territum esse dixit.

(1) clamor, óris M rop  terreo, térrui, térritum 2 förskräcka

(2) Virum necatum esse scivisti.

(2) scio, scivi, scitum 4 veta  neco 1 döda

(3) Hostes victos esse audivi.

(3) vinco, vici, victum 3 besegra

(4) Captivos dimissos esse viderunt.

(4) captivus, i M fånge  dimit­to, dimisi, dimissum 3 släppa fri

Lär in perfekt passiv, pluskvamperfekt passiv, perfekt infinitiv passiv och glosorna i högerspalten!     

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.