VERB                                                                             Tillbaka  

 Personändelser

 Presensstammens tempus

 Esse

 Posse

 Volo, nolo, malo

 Perfektstammens tempus i aktiv

 Former bildade pĺ perfektparticipstammen

 

 

 

 

Personändelser

Aktivum  (utom perfekt ind.)

Perfekt indikativ

Passivum

-o/-m

-i

-or/r

-s

-isti

-ris

-t

-it

-tur

-mus

-imus

-mur

-tis

-istis

-mini

-nt

-érunt

-ntur

                                                                                                               Upp

Presensstammens tempus

(finita former i 1:a och 2:a person singularis och 3:e person pluralis)

Konjugation:

1:a

2:a

3:e

4:e

Stamvokal:

-a-

-e-

-

-i-

Presens infinitiv aktiv (re)

laudá-re

moné-re

mítt-e-re

audi-re

Imperativ (sing.)                

lauda!

mone!

mitte!

audi!

                         (plur.)

laudá-te!

moné-te!

mítt-i-te!

audí-te!

Presens indikativ

 

 

 

 

(jag, du, de berömmer,

laudo

mone-o

mitt-o

audi-o

förmanar, sänder, hör)

lauda-s

mone-s

mitt-i-s

audi-s

 

lauda-nt

mone-nt

mitt-u-nt

audi-u-nt

Presens konjunktiv (e/a)

laude-m

mone-a-m

mitt-a-m

audi-a-m

(i vissa fall: mĺ, skall)

laude-s

mone-a-s

mitt-a-s

audi-a-s

 

laude-nt

mone-a-nt

mitt-a-nt

audi-a-nt

Imperfekt indikativ (ba/eba)

 

 

 

 

jag, du, de berömde,

laudá-ba-m

moné-ba-m

mitt-éba-m

audi-éba-m

förmanade, sände, hörde

laudá-ba-s

moné-ba-s

mitt-éba-s

audi-éba-s

 

laudá-ba-nt

moné-ba-nt

mitt-éba-nt

audi-éba-nt

Imperfekt konjunktiv (re)

laudá-re-m

moné-re-m

mítt-e-re-m

audí-re-m

(i vissa fall: mĺtte, skulle)

laudá-re-s

moné-re-s

mítt-e-re-s

audí-re-s

 

laudá-re-nt

moné-re-nt

mítt-e-re-nt

audí-re-nt

Futurum simplex (b/a-e)

 

 

 

 

jag, du, de skall berömma,

laudá-b-o

moné-b-o

mitt-a-m

aúdi-a-m

förmana, sända, höra

laudá-b-i-s

moné-b-i s

mitt-e-s

aúdi-e-s

 

laudá-b-u-nt

moné-b-u-nt

mitt-e-nt

aúdi-e-nt

 

 

 

 

 

Presens particip (nt/ent)

lauda-ns

mone-ns

mitt-ens

audi-ens

berömmande, förmanande,

lauda-nt-is

mone-nt-is

mitt-ent-is

audi-ent-is

sändande, hörande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presens infinitiv pass. (ri/i)

laudá-ri

moné-ri

mitt-i

audí-ri

                                                                                                                                                      Upp

 Esse vara

Presens ind.

Presens konj.

Imperfekt ind.

Imperfekt konj.

Fut. simplex

sum jag är

sim

eram jag var

essem

ero jag skall vara

es

sis

eras

esses

eris

est

sit

erat

esset

erit

sumus

simus

erámus

essémus

érimus

estis

sitis

erátis

essétis

éritis

sunt

sint

erant

essent

erunt

                                                                                                     Upp

 Posse kunna 

Presens ind.

Presens konj.

Imperfekt ind.

Imperfekt konj.

Futurum simplex

possum jag kan

possim

póteram jag kunde

possem

potero jag skall kunna

potes

possis

poteras

posses

poteris

potest

possit

poterat

posset

poterit

póssumus

possímus

poterámus

possémus

potérimus

potéstis

possítis

poterátis

possétis

potéritis

possunt

possint

póterant

possent

póterunt

 

                                                                                                            Upp

Volo, volui, velle ’vilja’,

nolo (<ne-volo), nolui, nolle ’inte vilja’ och

malo (<magis volo), malui, malle ’hellre vilja’(oregelbundna verb)

Presens indikativ

volo jag vill

nolo jag vill inte

malo jag vill hellre

vis

non vis

mavis

vult               

non vult        

mavult

vólumus

nólumus

málumus

vultis

non vultis

mavultis

volunt

nolunt

malunt

Presens konjunktiv

velim

nolim

malim

velis

nolis

malis

velit

nolit

malit

velímus

nolímus

malímus

velítis

nolítis

malítis

velint

nolint

malint

Imperfekt indikativ

volébam osv.

nolébam osv.

malébam

Imperfekt konjunktiv

 

vellem osv.

nollem osv.

mallem osv.

Futurum simplex

volam

nolam

malam

voles osv.

noles osv.

males osv.

                                                                                                 Upp

Perfektstammens tempus i aktiv

Latinska verb har oavsett konjugationstillhörighet samma böjning av perfektstammen. Däremot bildas perfektstammen pĺ olika sätt, med t. ex. -v-, -u-, -s- eller avljud. 

 

audi-re höra

aperi-re öppna

senti-re märka

veni-re komma

Perfektstam

audiv-

aperu-

sens- (*sent-s-)

ven-

Perfekt indikativ:

 

 

 

 

jag har hört/hörde

audív-i

apéru-i

sens-i

ven-i

jag har öppnat/öppnade

audiv-ísti

aperu-ísti

sens-ísti

ven-ísti

jag har märkt/märkte

audív-it

apéru-it

sens-it

ven-it

jag har kommit, kom

audív-imus

aperú-imus

séns-imus

vén-imus

 

audiv-ístis

aperu-ístis

sens-ístis

ven-ístis

 

audiv-érunt

aperu-érunt

sens-érunt

ven-érunt

 

Perfekt konjunktiv (eri)

 

audív-eri-m

 

aperú-eri-m

 

séns-eri-m

 

vén-eri-m

Pluskvamperf. ind. (era) 

 audív-era-m

 

aperú-era-m 

 

 séns-era-m

 

vén-era-m 

 

Pluskvamperf konj. (isse)

audiv-ísse-m

aperu-ísse-m

sens-isse-m

ven-ísse-m

Futurum exactum

audív-er-o

aperú-er-o

séns-er-o

vén-er-o

 (er/i/)

audív-eri-s

aperú-eri-s

séns-eri-s

vén-eri-s

Perfekt infinitiv

audiv-isse

aperu-isse

sens-isse

ven-isse

 

                                                                                                                                   Upp

Former bildade pĺ perfektparticipstammen

Perfekt passiv   jag har sänts/sändes (subj. mask.)

Indikativ

Konjunktiv

missus  sum

missus  sim

missus  es

missus  sis

missus  est

missus  sit

missi  sumus

missi  simus

missi  estis

missi  sitis

missi  sunt

missi  sint

Pluskvamperfekt passiv  jag hade sänts (subj. mask.)

Indikativ

Konjunktiv

missus  eram

missus  essem

missus  eras

missus  esses

missus  erat

missus  esset

missi  eramus

missi  essemus

missi  eratis

missi  essetis

missi  erant

missi  essent

Perfekt particip. Perfekt infinitiv passiv

laudatus

mónitus

missus

auditus

berömd

förmanad

sänd

hörd

laudatus esse

monitus esse

missus esse

auditus esse

att ha berömts

att ha förmanats

att ha sänts

att ha hörts

 Futurum particip. Futurum infinitiv aktiv

laudaturus

moniturus

missurus

auditurus

som skall berömma

som skall förmana

som skall sända

som skall höra

laudaturus esse

moniturus esse

missurus esse

auditurus esse

att skola berömma

att skola förmana

att skola sända

att skola höra

  Upp