AVUNCULUS MEUS

Gaius Plínius Secundus, av eftervärlden kallad Plinius den äldre, var naturforskare och  författare (23-79 e. Kr.). Hans Naturalis historia var ett mycket omfattande verk om 37  böcker och kan sägas utgöra en sammanfattning av dåtidens vetande på det naturhistoriska  området. Han dog i samband med Vesuvius' utbrott år 79 e. Kr. när han sökte rädda dem  som bodde vid vulkanens fot.

Hans systerson (Gaius) Plínius (Caecilius Secundus), kallad Plinius den yngre (ca 61-113 e. Kr.) har på följande sätt beskrivit sin morbrors forsknings- och författariver:

(1) Gaius Plinius Secundus, avúnculus meus, vir occu­pátus erat.

(1) avúnculus, i M morbror, jfr eng. uncle  vir, viri M man  occupátus, a, um upptagen, ständigt sysselsatt, fr. occupé, eng. occupied

(2) Multa officia pública praestábat et multos libros doctos scribébat.

(2) multus, a, um mången, plur. många offícium, i N. plikt, syssla, uppdrag públicus, a, um offentlig  praesto 1 fullgöra  doctus, a, um lärd, jfr doctor

(3) Nota est Plinii 'Naturalis historia', quae tam varia est ut ipsa natúra.

(3) notus, a, um känd  história, ae F beskrivning; naturalis historia natural­historia, naturkunskap quae (rel. pron.) som  tam... ut så...som, lika...som várius, a, um mångskiftande, inne­hållsrik, jfr eng. various ipse, a, um själv

(4) Numquam fatigatus erat.

(4) numquam aldrig fatigatus, a, um trött; 'han förtröttades aldrig'

(5) Mane laborare incipiébat; ante lucem ibat ad Vespasianum.

(5) mane tidigt på morgonen  incípio 3B börja ante lucem (3:e dekl.) före gry­ningen  eo, ire (oregelb.) gå Vespasianus var romersk kejsare 69-79 e. Kr.

(6) Domum reversus studebat.

(6) domum (riktningsack.) adv. hem reversus, a, um återvänd, här 'återkommen'  stúdeo 2 ägna sig åt vetenskap; studera, jfr study

(7) Post cibum in locum aprícum ibat.

(7) cibus, i M (lätt) måltid  locus, i M plats  aprícus, a, um solig

(8) Libri legebantur, annotabat et excerpebat.

(8) liber, libri M bok, jfr fr. livre, eng. library  lego 3 läsa, högläsa, jfr legend ánnoto 1 (ad + notare) anteckna excerpo 3 plocka ut, göra utdrag

(9) Post solem plerumque lavabatur.

(9) post solem (3:e dekl.) efter sol, 'efter att ha solat sig' plerúmque adv. mesta­dels  lavo 1 tvätta, passiv tvättas, tvätta sig = bada, jfr lavemang, eng. lavatory

(10) Deinde gustabat et dormiébat minimum.

(10) deinde därefter gusto 1 smaka, äta en bit, äta mellanmål  minimum (superlativ) mycket litet, (här =) en kort stund

(11) Mox rursus studebat, dum cena apparabatur.

(11) mox snart rursus åter, igen dum (tidskonjunktion) medan cena, ae F middag, ápparo 1 (ad + paro) anordna, iordningställa

(12) Inter cenam liber legebatur.

(12) inter (prep. m. ack.) mellan, under (om tid), jfr fra. entre

(13) Dum lavabatur, nihil studere póterat, sed dum tergebatur, audiebat áliquid aut dictabat.

(13) nihil (pron.) ingenting, inte någon­ting  tergo 3 torka (av)  audio 4 lyssna på  áliquid pron. (neutr. ack. sing.) något aut eller  dicto 1 diktera

(14) Cum abibat, notarium secum habebat, qui annotabat cuncta, quae avunculus meus dictabat.

(14) ábeo, abire (oregelb.) resa bort, göra en resa  notárius, i M skrivare secum (cum är här enklitiskt) = cum se qui (rel. pron., mask. sing. ) som quae (rel. pron, neutr. pl.) som

(15) Nam putabat necesse esse semper laborare.

(15) nam  ty  puto 1 anse  necesse nödvändigt, jfr necessarius, a, um nöd­vändig och sv. necessär  semper alltid

Lär in glosorna i högerspalten!

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Uppgift 7

Ändra imperfektformerna erat, praestabat, scribebat, incipiebat, ibat, studebat som finns i meningarna 1-6 ovan till presensformer! Skriv sedan ner dem!

Skriv först svaren i rutan, rätta sedan genom facit!

                                 

Uppgift 8

Översätt till latin: a) De skriver sju böcker. b) Plinius och Lucius är upptagna män. c) De fullgör ett offentligt uppdrag. d) Nu är de trötta.

e) Du ställer i ordning en god måltid.   f) Efter måltiden högläses en bok.

g) Vi antecknar.  h) Plinius dikterar för en skrivare.

Skriv först översättningarna i rutorna, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)