Rдkneord 

 

Kamagra jelly används i olika problem hos en person som står inför erektil dysfunktion.

Dekoration pе matsalsvдgg i form av en stеtlig dцrr.

Fresk frеn villa i trakten av Vesuvius. Nationalmuseet i Neapel.

Romarna anvдnde grekiska bokstдver, som de inte hade bruk fцr, fцr att ange tal: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C =100, D =   500, M = 1 000. Om ett lдgre tal sдtts framfцr ett hцg­re innebдr det subtraktion: IV (=  4),  IX (= 9), XL (= 40) och CD (= 400). Vid addition sattes det hцgre talet fцrst och de   lдgre  dдrefter.

Grundtal frеn ett till tio                                                Andra grundtal

I

unus, a, um

XX

viginti

II

duo, duae, duo

XXX

triginta

III

tres, tria

XL

quadraginta

IV

quбttuor

L

quinquaginta

V

quinque

C

centum

VI

sex

CC

ducenti, ae, a

VII

septem

CCC

trecenti, ae, a

VIII

octo

CCCC

quadringenti, ae, a

IX

novem

D

quingenti, ae, a

X

decem

M

mille

Grundtalen 1-10 pе latin, italienska, franska, spanska, portugisiska

Latin

Italienska

Franska

Spanska

Portugisiska

unus

uno

un

uno

um

duo

due

deux

dos

dois

tres, tria

tre

trois

tres

trкs

quattuor

quattro

quatre

cuatro

quatro

quinque

cinque

cinq

cinco

cinco

sex

sei

six

seis

seis

septem

sette

sept

siete

sete

octo

otto

huit

ocho

oito

novem

nove

neuf

nueve

nove

decem

dieci

dix

diez

dez

Unus, a, um bцjs efter fцrsta och andra deklinationerna med undantag fцr genitiv och  dativ  singularis: unнus och uni, jfr pronomen ille (genitiv och dativ singularis: illнus, illi).

Fцrsta och andra deklinationernas дndelsesystem kommer, med vissa undantag, i frеga  дven  fцr duo, duae, duo: duorum, duarum, duorum; duos, duas, duo.

Tres, tria bцjs som ett adjektiv i pluralis efter tredje deklinationen, i-stam (дndelsesystem B, se femte avdelningen). 


Pluralis

Mask. Fem.

Neutrum

Nominativ

tres 

tria 

Genitiv

trium  

trium 

Dativ/Ablativ

tribus 

tribus 

Ackusativ

tres 

tria 

Grundtalen fr.o.m. 4 t.o.m. 100 дr obцjliga. Hundratalen frеn ducenti, ae, a etc. bцjs efter fцrsta och andra deklinationerna.

1000 i singularis heter mille (fцrkortas M), i pluralis milia (jfr betrдffande bцjningen se plur. tria, trium, tribus ovan). Av detta rдkneord kommer millimeter, miljon (stortusende) och mil (tusen dubbelsteg).

Uppgift 4

Skriv med arabiska siffror: a) MCDLXXXII, b) DCCCXXXIX, c) MCCLIV!

Skriv fцrst svaren i rutorna, rдtta sedan genom facit!

a)

b)

c)

                                             

Rдkneцvningar 

Цversдtt fцljande meningar! Observera att latinet uttrycker passivum med suffixet -ur i  tredje  person (t.ex. salvatur 'han, hon, den eller det rдd­das' och salvantur 'de rдddas').

(1) Si a sex duo deducis, quattuor restant.

(1) si om deduco 3 fцra bort resto 1 еterstе

(2) Tres et quattuor sunt ................

 

(3) Sex et quattuor sunt decem.

 

(4) Quattuor et quinque sunt ..............

 

(5) Si a septem quinque deducis, duo restant.

 

(6) Si octo per duo dividuntur, ................ efficiuntur.

(6) dнvido 3 dela effнcio 3B еstadkomma

(7) Si decem per quinque dividuntur, duo efficiuntur.

 

(8) Si viginti per quinque dividuntur, .................. efficiuntur.

 

(9) Si quattuor bis multiplicantur, octo efficiuntur.

(9) bis (rдkneadverb) tvе gеnger

(10) Si quinque sexies multiplicantur, .................. efficiuntur.

(10) multнplico 1 mеng­faldiga  sexies sex gеnger

(11) Decem et decem sunt viginti.

 

Vill du se hela цversдttningen?   Gе till Facit i vдnstermenyn.

Uppgift 5

Skriv med romerska siffror: a) 1066, b) 1632, c) 1787!

Skriv fцrst svaren i rutorna, rдtta sedan genom facit!

a)

b)

c)

                                           

Ordningstal 

I

primus, a, um

jfr primadonna, primцr, prima, premiдr

II

secundus

jfr sekunda vara, sekundдr, sekundera

III

tertius

jfr tertiдr (geologisk epok), ters

IV

quartus

jfr kvart, kvartal, kvarter

V

quintus

jfr kvintett

VI

sextus

jfr sexta hora (frеn kl 06)>spa. siesta

VII

sйptimus

jfr september (se nedan)

VIII

octavus

jfr oktav (musikterm)

IX

nonus

 

X

dйcimus

jfr decimal, deciliter, decimera

XX

vicйsimus

 

C

centйsimus

jfr centimeter, centiliter, centigram

M

millesimus

jfr milliliter, milligram

Samtliga ordningstal bцjs efter fцrsta och andra deklinationerna.

Mеnadernas namn

Det romerska еret bцrjade ursprungligen inte i januari utan i mars. Den fцrsta mеnaden fick namn efter krigsguden Mars, Mбrtius (mensis 'mеnad' дr underfцrstеtt vid alla adjektiviska mеnadsnamn). Adjektivet Aprilis (3 dekl.) hдnger kanske samman med ett annat namn pе kдrleksgudinnan Venus, nдmligen Apru. Mеnaden Maius har sitt namn efter Maia, maka till smideskonstens gud Vulcanus. Mеnaden Iunius anspelar pе gudinnan Junos namn, Juppiters hustru.

De fцljande mеnaderna numrerades: juli fick namnet Quintнlis, den femte mеnaden, och  augusti Sextнlis, den sjдtte mеnaden (Quintilis kallades emellertid frеn еr 44 f. Kr. Iulius till  Gaius Iulius Caesars дra och Sextilis frеn еr 8 f. Kr. Augustus fцr att hedra honom ).

Rдknat frеn mars дr September den sjunde mеnaden, October den еttonde, November den  nionde och December den tionde.

Under andra еrhundradet f. Kr. flyttades nyеret tillbaka tvе mеnader. Den fцrsta mеnaden Ianuarius fick namn efter guden Ianus, alltings bцrjan. Under den andra mеnaden Februarius, som torde hдnga samman med februum 'reningsmedel, reningsoffer', renades bеde levande och dцda frеn skuld.

Mеnadsnamnen januari, februari, maj, juni, juli (i дldre tid ianuarii etc.) och augusti дr frеn bцrjan genitiver  till en datumsiffra: 10 januari = januarimеnadens tionde dag.

Uppgift 6

Vad betyder fцljande ord: a) unik, b) decennium, c) triangel, d) unison,

e) trikoloren, f) dualism, g) unilateral, h) duett, i) trio?

Skriv fцrst svaren i rutorna, rдtta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)