NON SCHOLAE SED VITAE

 

 

(1) Non scholae sed vitae díscimus.

(1) disco 3 lära sig

(2) Quandóque dormítat bonus Homerus.

(2) quandóque ibland  dormíto 1 sova, slumra. Handlingen i Iliaden el Odysséen är inte alltid konsekvent.

(3) Cur margaritas ante porcos iactas (jfr Matt. 7, 6)?

(3) cur? varför?  margarita, ae F pärla  porcus, i M gris, svin  iacto 1 kasta 

(4) Magnus es, Dómine. Augustinus

 

(5) Horas non número nisi serenas (inskrift på solur).

(5) hora, ae F timme número 1 räkna nisi om inte, utom; non...nisi endast  serenus, a, um klar, "solig" 

(6) Scintillae parvae praebent incendia magna.

(6) scintilla, ae F gnista  praébeo 2 ge, förorsaka  incéndium, i N brand

(7) Fortuna rotam suam semper versat.

(7) rota, ae F hjul  verso 1 vända, här "snurra"

(8) Salvate párvulos.

(8) salvo 1 rädda  párvulus, a, um liten; i pl. = (små) barn

(9) Aurum atque argentum, ferrum et cuprum, plumbum stannumque metalla sunt.

(9) aurum, i N. guld  argentum, i N silver, jfr fra. argent  ferrum, i N järn  cuprum, i N koppar plumbum, i N bly, jfr plomb stannum, i N tenn, jfr stanniol  metallum, i N metall

(10) Quieta non moveo.

(10) quietus, a, um lugn móveo 2 röra

(11) Plenum. In pleno.

(11) plenus, a, um full; plenum fullt (bevistat sammanträde); in pleno i sin helhet, fulltaligt

(12) Sine dubio.

(12) sine (prep. m. abl.) utan  dú­bius, a, um tveksam; dubium tvivel

(13) Hodie mihi, cras tibi.

(13) hódie idag  cras i morgon

(14) Aliena vitia óculis videmus, nostra in tergo habemus.

(14) alienus, a, um främmande, andras  vítium, i N fel  tergum, i N rygg

(15) Cito arescit lácrima, praesertim in alienis malis.

(15) cito (adv.) snabbt, fort aresco 3 torka  lácrima, ae F tår  praesertim särskilt  malum, i N olycka

(16) Sic transit gloria mundi.

(16) transire (oregelb.) gå förbi, förgå  mundus, i M värld

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Uppgift 3

a) Vilka latinska ord i meningarna 3-8 ovan står i ackusativ?

b) Vilka latinska ord i meningarna 11-15 ovan står i ablativ?

Skriv först svaren i rutorna, rätta sedan genom facit!

a)

b)