Capitolium idag. De två dioskurerna Castor och Pollux,

Zeus´ söner, på var sin sida av trappan.

Demonstrativa pronomen

 ille, illa, illud ’denne, den där’. Basmorfemet är ill. Latinska pronomen har i genitiv singularis suffixet –ius och i dativ singularis suffixet –i. De romanska språkens artikelsystem har sitt ursprung i olika böjningsformer av detta pronomen.

 Singularis

 

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Nominativ

ille

illa

illud

Genitiv

illíus

illíus

illíus

Dativ

illi

illi

illi

Ackusativ

illum

illam

illud (= nom.)

Ablativ

illo

illa

illo

 Pluralis av detta pronomen böjs enligt första och andra deklinationerna (magni, ae, a): illi, illae, illa!

 Jämför komediförfattaren Terentius uttryck Hinc illae lacrimae Härav de där tårarna!’ En gubbe i komedin berättar att han vid grannfruns begravning blev så rörd när han såg sin unge son fälla tårar, vilka han såg som bevis på allmänmänskligt deltagande. Men då han i begravningsföljet såg den avlidnas vackra, ogifta syster, förstod han att sonen med sina tårar bara hade velat ställa sig in hos den sköna.

Genitiv på -ius och dativ på -i har även följande pronomen (obs! i mellan vokaler uttalas j) :

is, ea, id ’denne’, ’han, hon, den, det; de’ (självstän­digt: is = han etc.). Is, ea, id används i latinet även som personligt pronomen i tredje person.

 Singularis

 

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Nominativ

is

ea

id

Genitiv

eius (ejus)

eius (ejus)

eius (ejus)

Dativ

éi (tvåstavigt)

éi (tvåstavigt)

éi (tvåstavigt)

Ackusativ

eum

eam

id (= nom.)

Ablativ

eo

ea

eo

 Pluralis av detta pronomen böjs enligt första och andra deklinationerna (magni, ae, a): ei, eae, ea!

 Notera att basmorfemet e i pluralis ofta assimileras till i framför kasussuffix på i, t.ex. pluralis ii i stället för ei och iis istället för eis. 

 Jämför uttrycket id est (förkortas i. e.) ’det är’ = ’det vill säga’

idem, éadem, idem ’densamme’ böjs som is följt av –dem, med vissa ljudmodifikationer, jfr: 

 

 

 

 

Genitiv

eiusdem

eiusdem

eiusdem

Dativ

eídem

eídem

eídem

Ackusativ

eundem

eandem

idem (= nom.)

 Jämför uttrycket Semper idem ’Alltid densamme’ (brevslut)

ipse, ipsa, ipsum ’själv’ böjs som ille (basmorfem ips) utom i neutrum nominativ  och ackusativ: ipsum.  

 

 

 

 

Genitiv

ipsíus

ipsíus

ipsíus

Dativ

ipsi

ipsi

ipsi

Ackusativ

ipsum

ipsam

ipsum

 Jämför uttrycket Ipse dixit ’Han själv (dvs lärofadern) har sagt det’ (pytagoréerna om Pytagoras).

EXERCITIUM  

(1)  Marcus librum suum portat.

(1) liber, ri M bok porto 1 bära

(2)  Servus librum eius portat.

 

(3)  Marcus libros eorum portat.

 

(4)  Marcus libros suos portat.

 

(5)  Ille vir dicit.

(5) dico 3 säga

(6)  Eos video.

(6) video 2 se

(7)  Roma multas portas habebat;

       inter eas porta Capena erat

(7) porta, ae F port  habeo 2 ha inter (prep. m. ack.) bland

(8) Extra eam hodie videmus        viam Appiam. (censorn       Appius byggde vägen 312 f. Kr.

(8) extra (prep. m. ack) utanför via, ae F väg  hodie idag Appius, a, um appisk

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

 

 

Uppgift 2

Översätt till latin: a) De älskar samma flicka. b) Utan henne kan Marcus inte leva. c) Ni (maskulinum) berömmer er själva. d) Jag ser de där pojkarna. e) Vi kommer till dem. f) Den där tavlan ger jag åt dig. g) Den där mannens tavla är vacker. h) Vi berömmer honom.

Skriv först översättningarna i rutorna, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)