GAUDEAMUS IGITUR

 

härrör till stor del frĺn 1200-talet och har under ĺrhundradenas lopp sjungits i olika versioner av kringvandrande studenter

1 Gaudeamus ígitur, iúvenes dum sumus!

Post iucundam iuventutem,

post molestam senectutem

nos habébit humus.

 

iúvenis, e ung dum medan iucundus, a, um ljuv, underbar

iuventus, iuventútis F ungdom

molestus, a, um besvärlig

senectus, senectútis F ĺlderdom humus, i F mark, jord, här ’grav’

2 Ubi sunt qui ante nos in mundo fuére?

Scándite ad súperos,

vádite ad ínferos!

Ubi sunt? Fuére.

 

ubi? var?  fuére perfekt = fuérunt ’har varit’  scando 3 stiga upp, klättra súpe­rus, a, um befintlig överst, den som är i himlen  vado 3 gĺ (ned)  ínferus, a, um belägen nederst, den som är i underjorden

3 Vita nostra brevis est, brevi finietur:

venit mors velóciter,

raptat nos atróciter,

némini parcetur.

 

brevi (adv.) inom kort, snart mors, mortis F död  velóciter (adv. till velox, cis) snabbt  rapto 1 röva bort

atróciter (adv. till atrox, cis) grymt ne­mo, ingen ; nemini dat. parco 3 skona; det opers. verbet följs av dativ

4 Vivat academia, vivant professores,

vivat membrum quódlibet,

vivant membra quaélibet,

semper sint in flore!

 

académia, ae F universitet memb­rum, i N lem, medlem (av akademin)  quódlibet N vilket det lyster, varje membra quaélibet N pluralis; växlingen till pluralis skämtsam

flos, floris M blomma, blomstring;

5 Vivant omnes vírgines

fáciles, formósae,

vivant et mulíeres

ténerae, amábiles,

bonae, laboriósae!

 

virgo, vírginis F jungfru, flicka  fác­ilis, e lätt, villig, trevlig formósus, a, um formskön, vacker et = etiam múlier, mulíeris F hustru, kvinna

tener, ra, rum öm amábilis, e älsklig laboriósus, a, um strävsam

6 Vivat et res publica et qui illam regit,

vivat nostra civitas,

Maecenatum caritas,

quae nos hic protegit!

 

res pública F staten  rego 3 styra

cívitas, civitátis F stat, stad; här = universitet  Maecénas, átis M mecenat  cáritas, caritátis F kärlek, givmildhet  hic (adv.) här

pro-tego 3 skydda, jfr protektionism

7 Pereat tristitia, pereant osóres!

Pereat diábolus,

quivis antiburschius

atque irrisóres!

per-eo (oregelbundet verb) gĺ under, dö; pereat pres. konj. osóres pl. hatare ’de som hata oss’ antiburschius, i

M studentfiende irrisor M förhĺnare

Lär in glosorna i högerspalten!

Vill du se hela översättningen?   Gĺ till Facit i vänstermenyn.

 Uppgift 9

 a)  Hur är rimmen (rad 1, rad 2, rad 3, rad 4) uppbyggda i diktens sju strofer?

b)  Vilka konjunktivformer kan du finna i texten?

c)   Vilka futurformer?

Skriv först svaren i de tre rutorna, rätta sedan genom facit! 

a)

b)

c)