Ara Pacis Augustae i Rom. Augustus´ fredsaltare kringgärdas av en vägg, på vilken invigningsprocessionen visas.

EDICTUM CAESARIS AUGUSTI 

 

I denna text (Versio Vulgata, Evangelium secundum Lucam 2, 1-16) möter exempel på presens konjunktiv (suffix a/e) och imperfekt konjunktiv (suffix -re-) i bisatser, jfr det inledande avsnittet om översättning av konjunktiv i vissa bisatser.

edictum, i N påbud  Caesar, Caésaris M kejsare

 (1) Et factum est in diebus illis, exiit edictum a Caésare Augusto, ut describeretur universus orbis. 

(1) facio, feci, factum 3B göra, i passiv: ske, hända  in diebus i ... dagar  (abl. plur. av dies F dag, 5:e dekl.)  éx-eo, éx-ii, éx-itum, ex-íre (oregelb.) gå ut  ut + konjunktiv ’att ... skulle’  de-scribo, de-scripsi, de-scriptum 3, här ’skattskriva’  orbis, is M krets, värld

(2) Haec descriptio prima facta est a praéside Syriae Cyrino.

(2) haec F denna  primus, a, um här predikativt attribut: (gjordes) som den första = ’var den första och den gjordes’  praeses, praésidis M, här ’ståthållare’  Cyrinus, i M egennamn

(3) Et ibant omnes ut profite­rentur, singuli in suam civitatem.

(3) ut + konjunktiv = ’för att’ (avsiktsbisats) pro-fiteor, pro-fessus sum deponens 2 förkunna, anmäla sig sínguli, ae, a en i sänder, var och en cívitas, tátis F samhälle, stad

(4) Ascendit etiam Ioseph a Galilaea de civitate Nasareth in Iudaeam in civitatem David, quae vocatur Bethlehem, eo quod esset de domo et familia David, ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore praegnante.

(4) a-scendo, a-scendi, a-scensum 3 gå upp  a Galilaea de civitate Nasareth hebreiska namn böjs oftast inte: ’från staden N. i Galileen’  in Iudaeam in ci­vitatem David ’till Davids stad i Iudeen’ eo quod (orsakskonjunktion) eftersom  ut + konjunktiv = ’för att’ (avsiktsbisats) desponso 1 bortlova; desponsata sibi (=ei) uxore som lovats bort som hustru till honom  praegnans, antis havande

(5) Et factum est, cum essent ibi, impleti sunt dies, ut páreret.

(5) impleo, implévi, implétum 2 fylla i, göra fulltalig, fullborda  pario, péperi, partum 3B föda ut + konjunktiv = ’för att’ (avsiktsbisats)

(6) Et péperit filium suum primogenitum et pannis eum involvit et reclinavit eum in praesepio, quia non erat eis locus in diversorio.

(6) primogénitus, a, um förstfödd pannus, i M tygstycke  in-volvo, in-volvi, in-volútum 3 rulla in, här ’linda’  re-clíno 1 böja tillbaka, lägga ned praesepium, i N krubba  quia därför att diversorium, i N värdshus

(7) Et pastores erant in regione eádem vigilantes et custodientes vigilias noctis super gregem suum.

(7) pastor, óris M herde  vígilo 1 vaka custodio 4 vakta  vigilia, ae F vakt; custodire vigilias noctis ( vakta nattvakter =) hålla vakt om natten super (prep. m. ack.) över  grex, gregis M hjord

(8) Et ecce angelus Domini stetit iuxta illos, et claritas Dei circumfulsit illos, et timuerunt timore magno.

(8) ecce se  ángelus, i M ängel  sto, steti, statum 1 stå  iuxta (prep. m. ack.) bredvid  cláritas, tátis F klarhet  circum-fulgeo, circum-fulsi, - 2 kring­stråla, lysa omkring  timeo, timui, - 2 frukta  timor, óris M fruktan

(9) Et dixit illis angelus: ’Nolite timere! Ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo, quia natus est in civitate David vobis hodie salvator, qui est Christus Dominus.

(9) nolíte + infinitiv: används när im­perativ negeras (eg. = ’låt bli att ...’) enim ty  evangelizo 1 förkunna  erit  futurum av esse: ’skall vara’(se nästa avsnitt om futurum)  quia (nämligen) ’att’  salvátor, óris M frälsare

(10) Et hoc vobis signum est: Invenietis infantem pannis involutum et pósitum in praesepio’.

(10) signum, i N tecken  in-venio 4 finna; inveni-e-tis  är e-futurum av invenire: ’skall finna’(se nästa avsnitt om futurum)  in-fans, antis barn (någon som inte kan tala; presens particip av fari tala, in upphävande) jfr fra enfant

(11) Et subito facta est cum angelo multitudo militiae caelestis laudantis Deum et dicentis:

(11) súbito plötsligt facta est här ”visade sig” multitudo, údinis F mängd militia, ae F här  caelestis, e himmelsk multitudo militiae (gen.) caelestis (gen.) = en stor himmelsk här  laudantis till militiae

(12) Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

(12) altus, a, um hög  hominibus bonae voluntatis åt människorna av en god vilja (genitivus qualitatis)

(13) Ut discesserunt ab eis angeli in caelum, pastores loquebantur ad invicem: ’Transeamus usque ad Bethlehem et videamus verbum quod factum est, quod Dominus ostendit nobis’.

(13) ut med perfekt indikativ (tidskon­junktion) så snart som + svenskt pluskvamperfekt  dis-cedo, dis-cessi , dis-cessum 3 gå bort  loquor, locutus sum 3 tala ad ínvicem till varandra  transeamus och videamus är a-konjunktiv av tránseo och video: ’låt oss gå över ... och se’ verbum quod factum est = ’det som hänt’  ostendo, ostendi, ostensum 3 visa

(14) Et venerunt festinantes et invenerunt Mariam et Ioseph et infantem positum in praesepio.

(14) festíno 1 skynda; venire festinantes gå skyndsamt

Lär in glosorna i högerspalten!

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.