Via Sacra, den heliga vägen, går förbi Titus’ triumfbåge som restes   efter segern över judarna och Jerusalems förstöring 70 e. Kr

 Presens konjunktiv

 

Modus konjunktiv används i latinet när man vill uttrycka t. ex. en uppmaning eller en önskan, en möjlighet eller en tvekan. I svenskan kvarlever endast några få konjunktivformer, t. ex. ’Leve brudparet!’, ’Om jag ändå vore rik!’ I övrigt är modus konjunktiv i svenskan ersatt av modala hjälpverb: ’må/måtte’, ’skall/skulle’, ’skulle kunna’, ’bör eller ’låt oss...

För presens konjunktiv i latinets andra, tredje och fjärde konjugationerna används konjunktivsuffixet -a-, t. ex. viv-á-t (må han/hon leva).

I första konjugationen med presensstam på -a kan inte konjunk­tivsuffixet -a- användas. Här används i stället suffixet -e-, varvid verbstammens -a- smälter samman med konjunktivsuffixet -e-: (ora-emus>) oremus (må vi bedja, låt oss bedja).

Notera följande:

1. Konjunktiv i huvudsats skall vid översättningen alltid återges med t. ex. ’må/måtte’, ’låt oss’ (första person plura­lis), ’bör’, ’skall/skulle’, ’skulle kunna’ eller svensk konjunktiv.

Exempel:

Vide-a-nt cónsules ... Må konsulerna se till ... (konjunktiv uttrycker uppmaning)

Quid dic-a-m? Vad skall jag säga? (konjunktiv uttrycker tvekan)

Utinam ( = O att) Amanda me ame-t! Måtte Amanda älska mig! (konjunktiv uttrycker önskan)

2. Konjunktiv i vissa bisatser skall vid översättning återges med ’skall/skulle’, nämligen

 a) konjunktiv i objektsbisatser efter vilje­verb (ut att, ne att inte): Dux ímperat ut hoc faciant. Ledaren ger order om att de skall göra detta.

Likaså i förfluten tid: Dux imperavit ut hoc facerent. Ledaren gav order om att de skulle göra detta.

 b) konjunktiv i avsiktsbisatser (ut för att, ne för att inte): Curro, ut in témpore veniam Jag springer för att (jag skall) komma i tid.

Likaså i förfluten tid: Currebam, ut in tempore venirem. Jag brukade springa för att (jag skulle) komma i tid.

Uppgift 2

Studera bönen Pater Noster:

Pater noster, qui es in caelis.

caelum, i N himmel

Sanctificétur nomen tuum.

sanctífico 1 göra helig, helga

Adveniat regnum tuum.

advenio 4 komma till

Fiat voluntas tua,

fio 3 (oregelb.) ske

sicut in caelo, et in terra.

sicut såsom  et = etiam

Panem nostrum quotidiánum

quotidianus, a, um daglig

da nobis hodie.

do 1 ge

Et dimitte nobis débita nostra,

dimítto 3 efterskänka, förlåta

sicut et nos dimíttimus

debitoribus nostris.

débitor, is  den som är skyldig

Et ne nos indúcas in tentationem

ne här = non  indúco 3 införa

sed líbera nos a malo. Amen.

líbero 1 befria

Vilka konjunktivformer finner du i texten?

Skriv först konjunktivformerna i rutorna, rätta sedan genom  facit!