LATINSKA INSKRIFTER I SVERIGE

 

1. Magnus Ladulås var son till Birger Jarl och svensk konung 1275-1290. Om konung Magnus Ladulås skrivs följande i Riddarholmskyrkan, Stockholm: 

CUM MAG(NUS) ESSET REX, FLORUIT IUSTICIA ET LEX

floreo, florui 2 blomstra  iusticia = iustitia, ae F rättvisa  lex, gis F lag

RELIGIONIS HIC PIUS CULTOR, SCELERUM ACERRIMUS ULTOR

hic denne (demonstrativt pronomen)  cultor, óris M dyrkare  scelus, scéleris N brott  acer, ris, e häftig, sträng  acerrimus absolut superlativ = mycket sträng (<acersimus: -simus är ett avkortat superlativsuffix där  -s- assimilerats till r  ultor, óris M hämnare

PAUPERIBUSQUE CHARUS.  DUM VIXIT, NUMQUAM AVARUS.

pauper, paúperis fattig  charus = carus dum så länge  vivo, vixi 3 leva   numquam aldrig  avarus, a, um girig, ’lysten efter andras pengar’.

2. Olaus Petri, den svenska kyrkans reformator, föddes 1493 och dog 1552. Om Olaus Petri skrivs följande i Storkyrkan, Stockholm:

HIC REQUIESCIT VIR VENERANDUS DOMINUS MAGISTER OLAVUS PETRI

hic (rumsadverb) här  requiesco, requiévi, requiétum 3 vila  veneran­dus, a, um vördnadsvärd, högvördig  magister, ri M magister (akademisk titel)

MINISTER EVANGELII ET HOLMENSIS ECCLESIAE PASTOR.

minister, ri M tjänare  Holmensis, e stockholmsk, i Stockholm  ecclesia, ae F kyrka, församling  pastor, óris M kyrkoherde

OBIIT ANNO DOMINI 1552 DIE 19 APRILIS.

ob-eo, ob-ii, ób-itum, ob-ire

POST TENEBRAS SPERO LUCEM.

post (prep. m. ack.) efter  ténebrae, arum F (plurale tantum) mörker  spero 1 hoppas (på)  lux, cis F ljus

3. Gustav II Adolf gravsattes år 1634 i gustavianska gravkoret i Riddarholmskyrkan. Kring korets ytterväggar löper följande hyllning på latin till hjältekonungen:

IN ANGUSTIIS INTRAVIT.

angustiae, arum F (plurale tantum) trångmål, svåra tider  intro 1 träda till

PIETATEM AMAVIT.

pietas, tátis F (religiös) fromhet, tron på Gud

HOSTES PROSTRAVIT.

hostis, is M fiende  prosterno, prostrávi 3 slå till marken

REGNUM DILATAVIT.

regnum, i N rike  diláto 1 (latus, a, um  bred) utvidga

SUECOS EXALTAVIT.

suecus, i M svensk  exalto 1 (altus, a, um  hög) upphöja

OPPRESSOS LIBERAVIT.

oppressus, a, um förtryckt, ópprimo, oppressi oppressum 3 förtrycka

MORIENS TRIUMPHAVIT.

morior, mori deponens 3 dö

4. På Gustav Adolf-monumentet i Uppsala:

GUSTAVO  ADOLPHO  MAGNO  NOMINE  POPULI  SUECANI  CAROLUS XIV JOHANNES D. VI NOVEMBRIS MDCCCXXXII.

Gustav II Adolf var kung 1611-1632.   nomen, nóminis N namn – sue­canus, a, um svensk. - Ellips (=utelämning) av verb är vanlig i inskrif­ter: "reste (minnesstenen)" - D=Die - VI (sexto) Novembris (under­förstått: mensis, gen.) i novembermånaden, November, ris, re är adjektiv

5. På en minnessten över Carl von Linné, Åholmens naturpark vid Västerås. Carl von Linné föddes 1707 och dog 1778

CAROLO  A  LINNÉ.  SI  QUAERIS  MONUMENTUM,  CIRCUMSPICE.

Cárolus a Linné översättning av Carl von Linné  quaero, quaesívi, quaesítum 3 söka  circum-spicio, circum-spexi, circum-spectum 3 se (sig) runt omkring

6. Några inskrifter på Riddarhuset i Stockholm:

CONSILIO  ATQUE  SAPIENTIA

consilium, i N råd, rådighet  sapientia, ae F vishet 

ARTE  ET  MARTE

ars, artis F konst, kultur  mars, martis M krigsguden, krig (’med fredligt värv och krigisk bragd’ eller ’i kulturens och krigets tjänst’) 

PROVIDE  ET  CONCORDITER

próvide (adv. till próvidus, jfr providére  förutse) med omtanke  concorditer i endräkt , jfr concordia och cor, cordis N hjärta 

IUSTE ET MODERATE

iustus, a, um rättrådig  moderatus, a, um måttfull

 Vill du se hela översättningarna?   Gå till Facit i vänstermenyn.