Övriga kasus i första deklinationen

 

                      Djur i Nilen. Mosaik från Pompeji

 

I latin finns det fler former av substantiven än nominativ (grundform) och genitiv. De latinska substantiven har nämligen olika kasusändelser för olika funktioner i satsen (dativ för att ange dativobjekt, ackusativ för att ange ackusativobjekt etc.).  

I dativ står dativobjektet (indirekt objekt: till vem? åt vem? för vem?). Vi tar som exempel meningen Titus Mariae donum dat Titus ger en present åt Maria. Dativformen av Maria heter Mariae.  

Kasus ackusativ singularis av maskulina och feminina substantiv anges alltid med ändelsen –m (detta gäller samtliga deklina­tioner). Kasus ackusativ används för den satsdel som anger föremålet för predikatets verksamhet (ackusativobjektet): Pia Mariam observat Pia iakttar Maria. Pia är nominativ och Mariam acku­sativ. Den som vill säga det omvända måste ändra på kasus: Maria Piam observat Maria iakttar Pia.  

Observera slutligen att vissa latinska prepositioner alltid följs av ackusativ, t. ex. ad till och post efter, t. ex ad villam till villan och post cenam efter måltiden.  

Olikheten mellan nominativ och ackusativ finns även i svenskan för personliga prono­men, t. ex. jag och du. Orden flickan och pojken kan vara både subjekt och objekt, men jag kan endast vara subjekt: det heter Jag iakttar flickan men Flickan iakttar mig.  

Kasus ablativ följer efter vissa prepositioner, t. ex. de från och cum (tillsammans) med: de villis ’från villorna’, cum puellis ’med flickorna’. Men ablativ utan preposition motsvarar ofta ett svenskt preposi­tionsuttryck. Vi återkommer till detta i kursens andra avdelning.

 Böjningen av villa ’villa, lantgård’ i alla kasus lyder som följer: 

Singularis

 

Nominativ

villa

Genitiv

villae

Dativ

villae

Ackusativ

villam

Ablativ

villa

 

 

Pluralis

 

Nominativ

villae

Genitiv

villarum

Dativ/Ablativ

villis

Ackusativ

villas

 

 

Substantiv på –a är feminina om de inte – såsom i ett fåtal fall –  betecknar manlig individ, t. ex. nauta, ae sjöman 

 Prepositioner

med ackusativ

med ablativ

 t. ex. ad till; ante framför;

apud hos; inter mellan;

per genom; post efter

 

t. ex. a (ej framför vokal), ab från, av; cum (tillsammans) med; de från, om; e (endast före konsonant), ex ur, från;

pro för, i stället för; sine utan

Observera: in med ackusativ anger riktning: in oppidum till, in i staden,

      in med ablativ anger befintlighet: in oppido i staden

 Det finns i latinet inga prepositioner som styr dativ.

 Latinska uttryck i ackusativ och ablativ 

in memoriam

till minne(t)

per cápsulam

genom kapsel, dvs. genom brev eller på annat sätt

ad notam

till märke (rättesnöre), jfr taga ad notam = lägga på minnet och rätta sig efter

pro memoria

för minnet, minnesanteckning, jfr PM

in summa

sammanlagt (med ett ord)

pro forma

för formen(s skull)

in natura

i naturligt tillstånd (i form av naturaförmåner)

sine cura

utan bekymmer (en ’sinekur’, en lättskött syssla)

deus ex máchina

en gud från teatermaskineriet (teaterterm) ung. ’en räddande ängel’

Hannibal ante portas

Hannibal framför portarna, dvs ett omedelbart hot 

 

 memória, ae F minne

cura, ae F  bekymmer 

cápsula, ae F kapsel

máchina, ae F maskin

     

 Uppgift 5

Identifiera följande former av rosa F ’ros’ genom att ange möjliga numerus och kasus för: a) rosae b) rosis c) rosa d) rosam 

        a)                            b)                             c)                               d)