Väggmålning från Pompeji. Terentius Nero och hans hustru, han med bokrulle och hon med skrivtavla och stilus. Observera deras blickar: han ser rakt på oss, hon något åt sidan.

 Sum. Possum

 

Sum 'jag är' har sin särskilda böjning (stam es/s, jfr franskan). Observera att personsuffixet i första person singularis här är -m och att stödvokalen är -u- framför nasalen m eller n. Infinitiven heter esse 'att vara'.

Possum 'jag kan' böjs som sum (ur *pot(e)-sum 'jag är mäktig'; -ts- har assimilerats till –ss-). Infinitiven heter posse 'att kunna'.

latin

 

franska

latin

sum

(ur *s-m)

jfr je suis

possum

es

(ur *es-s)

jfr tu es

potes

est

 

jfr il est/elle est

potest

sumus

(ur *s-mus)

jfr nous sommes

póssumus

estis

 

jfr vous êtes

potéstis

sunt

(ur *s-nt)

jfr ils sont/elles sont

possunt

Asterisk * framför en form anger att formen aldrig förekommer i texter utan är

en antagen utgångspunkt för de faktiskt förekommande formerna.

Uppgift 2

Skriv presens första, andra och tredje person singularis och pluralis av  verbet dívido 3 dela (sex former). Ange med bindestreck vad som är stödvokal mellan stam och personsuffix och sätt ut betoningsaccent!

Skriv först verbformerna i rutan, rätta sedan genom facit!

                                             

Gå tillbaka till vänstermenyn: Betoning  av latinska ord. Lär in reglerna! Observera: I ordlistan betecknas lång vokal med ett längdstreck över vokalen, kort vokal med båge över vokalen.   

(för att sedan komma tillbaka hit tryck på  'Bakåt' högst upp)

EXERCITIUM

exercitium, i N övning 

I det följande har personsuffixen strukits under för att ge uppmärksamhet åt dem. Sådana understrykningar görs normalt inte i en latinsk text.

För verb anges i följande ordlista presens (1:a person sing.) + infinitiv samt en siffra för konjugation. När det gäller de ordlistor som du kommer att möta framöver är det enbart siffran 1, 2, 3 eller 4 efter verbets presensform som anger verbets konjugationstillhörighet och därmed hur infinitiven skall se ut, t. ex.  festíno 1 (infinitiven = festináre),  iaceo 2 (infinitiven = iacére),  vivo 3 (infinitiven = vívere).

(1) Festína lente!

(1) festíno, festinare 1 skynda  lente långsamt adv

(2) Navigare necesse est, vívere non est necesse. Pompejus, Henrikson II s. 125

(2) návigo, navigáre 1 segla necesse nödvändigt  vivo, vívere 3 leva  non inte

(3) Quo vadis? Joh. 13:36

(3) quo vart?  vado, vádere 3 gå

(4) Ubi estis?

(4) ubi var?

(5) Hic sumus.

(5) hic här

(6) Ibi sunt.

(6) ibi där

(7) Salvete!

(7) salve, salvéte 2 var hälsad(e)

(8) Alea iacta est. Caesar

(8) álea, ae F tärning  iactus, a, um kastad

(9) Dívide et ímpera!

(9) dívido, divídere 3 dela, här ´söndra´ ímpero, imperare 1 befalla, härska

(10) Laboramus.

(10) labóro, laborare 1 arbeta

(11) Festínant.

 

(12) Cógito, ergo sum Cartesius

(12) cógito, cogitare  1 tänka  ergo alltså

(13) Dum spiro, spero.  

(13) dum så länge som, medan spiro, spirare 1 andas  spero, sperare 1 hoppas

(14) Observate!

(14) observo, observare 1 iaktta

(15) Nota bene.

(15) noto, notare 1 märka  bene väl adv

(16) Hic iacet...(gravinskrift).

(16) iáceo, iacere 2 ligga, vila

(17) Nil nocére (det viktigaste budet i Hippokrates läkaretik).

(17) ni(hi)l intet, inte något  nóceo, nocere 2 skada

(18) Errare humanum est.

(18) erro, errare 1 göra misstag, jfr eng. error  humanus, a, um mänsklig

(19) Facit.

(19) fácio, fácere 3B göra; facit det gör

(20) Fortuna est caeca.

(20) fortuna, ae F slump, öde, eng. fortune caecus, a, m blind

Lär in glosorna i högerspalten!    

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

 

   

 Teckning av Staffan Lindén

Uppgift 3

Översätt till latin:  a) Vi gör misstag. b) Var är du? c) Ni arbetar väl. d) Lucius och Marcus hoppas. e) Du tänker. f) De ligger där. g) Ni seglar långsamt. h) Vi kan segla. i) Du kan tänka. j) Vi går här.

Skriv först översättningarna i alla rutor, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)