Ara pacis Augustae. Fredsaltaret är nu uppbyggt bredvid Augustus´mausoleum   nära Tiberstranden. Det består av en kvadratisk inhägnad med altaret i mitten. Överst på inhägnadens långsidor visas invigningsprocessionen ledd av Augustus.

Ackusativ med infinitiv

Satsförkortningen ackusativ med infinitiv förekommer i svenskan: Jag såg henne (ackusativ) komma (infinitiv). I en latinsk ackusativ med infinitiv är subjektsdelen ofta ett substantiv eller ett pronomen i ackusativ och predikatsdelen en infinitiv, t. ex. Audio te cánere 'Jag hör dig sjunga' (alternativt: 'Jag hör att du sjunger'). Satsförkortningen ackusativ med infinitiv är mer vanlig i latinet än i svenskan.

Ackusativ med infinitiv möter i latinet efter bl. a. sägeverb (t.ex. dico 3 säga) och förnimmelseverb (t.ex. video 2 se). Man får då återge den latinska satsför­kortningen med en svensk att-sats, där den latinska ackusativen blir subjekt och den latinska infinitiven predikat:  

Puto me recte facere.

Jag anser mig göra rätt/att jag gör rätt.

Putabas te recte facere.

Du ansåg dig göra rätt/att du gjorde rätt.

Putamus nos recte fecisse.

Vi anser oss ha gjort rätt/att vi har gjort rätt.

Putabatis vos recte fecisse.

Ni ansåg er ha gjort rätt/att ni hade gjort rätt.

Latinsk presens infinitiv kommer vid översättning att ersättas av presens indikativ, om det styran­de verbet står i presens (jag anser att jag gör rätt), och av imperfekt indikativ om det styrande verbet står i imperfekt/perfectum historicum (du ansåg att du gjorde rätt). På samma sätt kommer perfekt infinitiv att ersättas av perfekt indikativ, om det styran­de verbet står i presens (vi anser att vi har gjort rätt), och av pluskvamperfekt indikativ om det styrande verbet står i imperfekt/perfectum historicum (ni ansåg att ni hade gjort rätt). Presens infinitiv innebär en handling som är samtidig med det styrande verbet, perfekt infinitiv en handling som föregår det styrande verbet.

 

EXERCITIUM

(1) Credébas púerum aegrum fuisse.

(1) credo, crédidi, créditum 3 tro sum, fui, esse vara  aeger, ra, rum sjuk

(2) Aeneas narravit Troiam arsisse.

(2) ardeo, arsi, arsum 2 brinna

(3) Video te captivos dimíttere.

(3) captívus, i M fånge  dimitto, dimísi, dimissum 3 släppa

(4) Vidi te captivos dimisisse.

 

 Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

MARTIALIS  (forts)

I:47 Läkarna – ett skrå som även Molière skämtade om

I Rom under kejsartiden skulle man helst undvika att bli sjuk. Någon regelrätt sjukvård fanns inte. Myndigheterna kontrollerade sällan de skaror av mer eller mindre kunniga läkare, kvacksalvare, undergörare och bedragare som fanns.

Nuper erat medicus, nunc est vespillo Diaulus;

quod vespillo facit,  fecerat et medicus.

nuper nyligen  Diaulus subjekt till erat och est  vespillo, ónis M (3 dekl.) likbärare  quod det som  facio, feci, factum 3B göra; på rad 2 är vespillo och medicus predikativa attribut (’(så)som’. . .)  et (= etiam) även

När Diaulus, som förr var läkare, likbåren gripit,

Har han blott titel bytt, || yrket är långtifrån nytt. (H. Strömberg)

 

IX:15 Giftblanderskan

Den som reste en gravmonument, satte ofta ut sitt namn kombinerat med ordet fecit. I detta lilla ord lägger lägger Martialis här in en dubbel betydelse. Genom Augustus’ äktenskapslagar hade antalet äktenskap ökat starkt men de upplöstes å andra sidan med oerhört lättsinne. Martialis antyder här att skilsmässorna inte alltid framkallades på laglig väg . . .

Inscripsit tumulis septem scelerata virorum

se fecisse Chloë.  Quid pote simplicius?

inscribo, inscripsi, inscriptum 3 skriva in, hugga in  túmulus, i M gravvård  scelerátus, a, um brottslig  se sig, dvs 'att hon' (subjektsackusativ i en ack. m. inf.)  facio, feci, factum 3B göra, åstadkomma (gravmonumentet eller dödsfallet?) quid vad  pote (est) = potest; esse underförstått simplicius adverb får i komparativ suffixet –ius (av simplex, símplicis) mer uppriktigt

Chloë på sju monument över bortgångna männen lät rista:

”Chloë har utfört det.” || Tänk vilken uppriktighet! (H. Strömberg)

Uppgift 6

Översätt till latin: Martialis säger att den där kvinnan har dödat många män.

Skriv först i rutan, rätta sedan genom facit!

                                            

Uppgift 7

Repetera böjningen av samtliga pronomen som på vänstermenyn tas upp under rubriken Grammatik!