Vergilius. Mosaik från Kartago.

Till vänster hjältediktens musa Kallíope, till höger sorgespelets sångmö, Melpómene. Vergilius håller en papyrusrulle med inledningen till Aeneiden, där han anropar sin musa om hjälp.

Tema på ett latinskt verb

Det svenska språket har fyra konjugationer och fyra temaformer: infini­tiv, imperfekt, supinum (som tillsammans med hjälpverbet 'ha' används för att bilda tempus perfekt och pluskvamperfekt ) och perfekt particip:

Konjugation

infinitiv

imperfekt

supinum

perfekt particip

1:a

måla

målade

målat

målad

2:a

böja/köpa

böjde/köpte

böjt/köpt

böjd/köpt

3:e

tro

trodde

trott

trodd

4:e

bjuda

bjöd

bjudit

bjuden

Den fjärde innehåller s. k. starka verb som böjs i huvudsak med avljud, t. ex. springa, sprang, sprungit, sprungen

För att bilda olika böjningsformer av ett verb i ett främmande språk är det nödvändigt att lära sig dess tema ('uppställning'), jfr engelskans write, wrote, written.  

Ett latinskt verb har i sitt tema normalt tre olika stammar: presensstam, perfektstam och perfektparticipstam. 

Perfektstam bildas vanligen på något av följande sätt:

1. Med tillägg av -v-: ama-v- av amo ’älska’ (vanligt i 1:a och 4:e konj.),

2. Med tillägg av -u-: terr-u- av terreo ’förskräcka’,

3. Med tillägg av -s-: scrip-s- av scribo ’skriva’,

4. Med avljud: eg- av ago ’handla’

5. Med reduplikation: poposc- av posco ’fordra’

6. Perfektstammen sammanfaller för några få verb av 3:e konjugationen med presensstammen: bib- av bibo ’dricka’ (personändelserna i perfekt gör att tveksamhet om tempus sällan behöver uppstå, se det följande).

 

Exempel på bildning av perfektstam:

presensstam

AMA-

TERRE-

SCRIB-

AG-

POSC-

BIB-

perfektstam

AMAV-

TERRU-

SCRIPS-

EG-

POPOSC-

BIB-

 

Perfektparticipstammen bildas i latinet genom att man till verbstam­men lägger -t-. Till denna stam fogar man vid tematagning suffixet -um  (=latinskt supinum). Observera att perfekt particip betecknar genomförd handling, t. ex. scriptus, a, um skriven, actus, a, um utförd.

 Perfektparticipstam kan också vid verbstammar på -d eller -t bildas genom tillägg av -s-: obsessus belägrad (ob + sedeo 2 belägra; *obsed-sus blir genom assimilation obsessus). Denna bildning av perfektparticipstam har genom analogi brett ut sig.