FABULA DE LUPO ET AGNO

Fabler är allegoriska, dvs. de säger något mer och djupare än det som egentligen berät­tas. Fabeldiktningen vandrade tidigt över från grekerna till romarna. Den skulle komma att få en stor roll i den europeiska litteraturen. I början av första århundradet e. Kr. fick Rom sin egen store fabeldiktare, Phaedrus. Han blev av någon anledning slav hos Augustus, men frigavs genom det kejserliga testamentet vid kejsarens död år 14 e. Kr. Det var ingen tillfällighet att Phaedrus hade varit slav och blev fabeldiktare. Fablerna för i stor utsträckning  de förtrycktas talan mot de mäktiga och starka. Nästan som en programförklaring står sagan om Vargen och lammet i början av hans fabelsamling.

Observera: Komparativ av ett latinskt adjektiv bildas som regel genom tillägg av ett morfem -ior (mask. och fem.) till positivens böjningsstam (jfr super-ior och infer-ior).

(1) Lupus et agnus ad eundem rivum venerant site compulsi.

(1) lupus, i M varg  agnus, i M lamm  rivus, i M bäck, å  sitis, is F törst  compello, cómpuli, compulsum 3 driva (tillsammans):  site compulsi  ’ drivna av törst’

(2) Lupus stabat superior, agnus inferior.

 

(2) sto, steti, statum 1 stå  superior (súperus) komparativ: som den ”övre” = högre upp  inferior (ínferus) kom­para­tiv: som den ”nedre” = längre ned

(3) Lupus ímprobus causam iurgii quaerens dixit:

(3) ímprobus, a, um elak  causa, ae F orsak  iurgium, i N gräl, iurgii objektiv gen. till causam  (orsak till gräl) quaero, quaesívi, quaesítum 3 söka

(4) ’Cur turbulentam facis mihi bibenti aquam?’

(4) cur? varför?  turbulentus, a, um grumlig  bibo, bibi, - 3 dricka  aqua, ae F vatten

(5) Agnus lupi verbis pertérritus respondit caute:

(5) verbum, i N ord perterreo, perterrui, pertérritum 2 förskräcka; verbis är orsaksablativ till perterritus

(6) ’Quómodo possum, lupe, id fácere?

(6) quómodo på vilket sätt, hur (ablativus modi)

(7) Aqua a te ad me fluit.’

(7) fluo, fluxi, - 3 flyta

(8) Lupus veris agni verbis repulsus inquit:

(8) repello, répuli, repulsum 3 driva tillbaka, vederlägga. Till participet hör ablativen veris verbis ’vederlagd av de sanna orden från lammet’ inquit sade

(9) ’At tu ante sex menses mihi maledixisti.’

(9) at men  ante (prep. m. ack.) före, här ’för...sedan’ mensis, is M. månad male-dico, male-dixi, male-dictum 3 med dativ tala illa om någon

(10) Agnus timore tremens lupo respondit: (10) timor, óris M fruktan: timore är abl. causae till tremens  tremo, tremui, - 3 darra respondere + dat. svara någon

(11) ’Sed tum nondum natus eram.’

(11) tum (adverb) då  nondum (adv.) ännu icke  natus, a, um född

(12) Tum lupus irátus ’Pater certe tuus’, inquit, ’mihi maledixit.’

(12) iratus, a, um vred, vredgad; iratus står som predikativt attr.: ’vargen sade vred’ certe (adverb till certus) säkert

(13) Atque ita correptum agnum míserum laceravit.

(13) ita   cor-ripio, cor-ripui, cor-reptum 3B  gripa tag i, correptum perf. particip till agnum: lammet gripet = ’han grep och ...’ lácero 1 sönderslita

(14) Fábula scripta est propter illos hómines, qui fictis causis innocentes ópprimunt.

(14) propter (prep. m. ack.) på grund av  fictus, a, um påhittad innocens, entis oskyl­dig  ópprimo, oppressi, oppressum 3 förtrycka

 

Lär in glosorna i högerspalten!

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Uppgift 8

Vad heter på latin: a) En sund själ i en sund kropp. b) Intet är till varje del lyckligt. c) Den främste bland jämlikar. d) För vetenskap och konst. e) Kroppens vältalighet. f) Namnregister.

Skriv först svaren i alla rutor, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

e)

f)

                                        

Uppgift 9

Vilka är böjningsstammarna för följande sex substantiv: a) dens  b) pax c) lux  d) mens  e) mons  f) dux? Vad betyder substantiven? Vilka lånord i svenskan eller andra moderna språk kan härledas från dessa stammar?

Skriv först svaren i alla rutor, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

e)

f)

                                          

Uppgift 10

Böj skriftligen i alla kasus singularis och pluralis (nom., gen., dat., ack., abl.) vox magna en stark röst!

Skriv först svaren i alla rutor, rätta sedan genom facit!

                              

Uppgift 11

Böj skriftligen i alla kasus singularis och pluralis (nom., gen., dat., ack., abl.) servus felix en lycklig slav!

Skriv först svaren i alla rutor, rätta sedan genom facit!

                               

Uppgift 12

Böj skriftligen i alla kasus singularis och pluralis (nom., gen., dat., ack., abl.) pratum molle en mjuk äng!

Skriv först svaren i alla rutor, rätta sedan genom facit!