Karyatider (skulpterade kvinnofigurer) längs

  en kanal vid Hadrianus villa utanför Rom.

Presens particip och perfekt particip som  förenat particip

 

Presens particip

Presens particip som förenat particip (participium coniunctum) förekommer ofta i latinet. Sådant attributivt particip finns också i svenskan: ‘Visslande gick han vägen fram’ Det svenska participet låter sig lätt utvecklas till en bisats: ‘Medan han visslade, gick han vägen fram’.

Ett latinskt presens particip är en verbform i aktiv och betecknar en handling som pågår samtidigt med satsens finita verb (= verb med personändelse). Ett presens particip kan översättas på olika sätt:

 

Exempel hämtat från djurfabeln Lupus et agnus i det följande:

Lupus causam iurgii quaerens dixit: ...

lupus, i M varg  causa, ae F orsak

a) Sökande orsak till gräl sade vargen:

iurgium, i N gräl quaero, quaesívi, quaesítum 3 söka

b) Vargen, som sökte orsak till gräl, sade:/Eftersom vargen sökte orsak till gräl, sade den:

a) Participkonstruktionen behålls.

b) Presensparticipet återges med en relativ bisats eller en konjunktions­bisats, vanligen inledd med ‘medan’ men också ‘eftersom’, ‘om’ eller ‘fastän’.

Perfekt particip

Perfekt particip som förenat particip (participium coniunctum) förekommer också i latinet. Sådant attributivt particip finns även i svenskan: ’Gripen av polisen sökte mannen smita’. Ett svenskt perfekt particip låter sig utvecklas till en sats: ‘Sedan mannen hade gripits av polisen, sökte han smita.

Perfekt particip är i latinet en passiv verbform och betecknar en före­gående, tidigare genomförd handling i förhållande till satsens finita verb. Ett perfekt particip kan översättas på olika sätt: 

Exempel hämtade från djurfabeln Lupus et agnus i det följande:

Agnus verbis pertérritus respondit caute: ... 

agnus, i M lamm verbum, i N ord

a) Förskräckt av orden svarade lammet försiktigt: ...

perterreo, pertérrui, pertérritum 2 förskräcka

respondeo, respondi, responsum 2 svara 

b) Lammet, som hade förskräckts av orden, svarade försiktigt/Efter­som lammet hade förskräckts av orden, svarade det försiktigt: ...

caute (adverb) försiktigt

d) Lammet förskräcktes av orden och svarade försiktigt: . .

Lupus agnum correptum laceravit. 

corripio, corripui, correptum 3 gripa lácero 1 sönderslita

a) Vargen slet sönder det gripna lammet.

 

b) Vargen slet sönder lammet, som hade gripits. Sedan lammet gripits (av vargen), slet vargen sönder det.

 

c) Efter gripandet av lammet slet vargen sönder det.

 

d) Vargen grep lammet och slet sönder det.

a) Participkonstruktionen behålls.  

b) Perfektparticipet återges med en relativ bisats eller en konjunktionsbisats, vanligen inledd med ‘sedan’ men också ‘eftersom’, ‘om’ eller ‘fastän’.  

c) Participkonstruktionen kan ibland återges med ett svenskt prepositionsuttryck.

d) Man kan också vid översättningen till svenska upplösa den latinska satsförkort­ningen till en egen sats och samordna denna med den latinska huvudsatsens predikat.

 

 

Konstantins triumfbåge restes för att fira kejsarens seger över Maxentius vid Pons Milvius utanför Rom år 312 e. Kr.