Trajanuskolonnen, 38 meter hög och med en bildfris på 200 meter i form av ett   spiralband.   På frisen beskrivs kejsarens krig i Dacien, nuvarande Rumänien.

 

 Relativt och frågande pronomen qui/quis och dess  sammansättningar

  

Det relativa pronominet qui, quae, quod ’som, vilken’ innehåller basmorfemet qu, som i genitiv och dativ singularis blir cu. Observera att latinska pronomen har kasusändelserna –ius i genitiv singularis och –i i dativ singularis!

Det frågande pronominet ’vilken, vem’ ser ut på samma sätt men har någon gång formen quis för maskulinum nominativ singularis och formen quid för neutrum.

Böjningsändelserna är hämtade från både A- och B-systemen (det senare markerat med fetstil):

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Singularis

Nominativ

qui/quis

quae

quod/quid

Genitiv

cuius (cujus)

cuius (cujus)

cuius (cujus)

Dativ

cui (cuj)

cui (cuj)

cui (cuj)

Ackusativ

quem

quam

quod

Ablativ

quo

qua

quo

Pluralis

Nominativ

qui

quae

quae

Genitiv

quorum

quarum

quorum

Dativ/Ablativ

quibus

quibus

quibus

Ackusativ

quos

quas

quae

Latinets relativa pronomen saknar ofta korrelat, jfr qui = is qui den som, quod = id quod det som etc.

Relativpronominets kasus bestäms av dess egen ställning som subjekt, objekt, prepositionsstyrt pronomen osv. i relativsatsen:

a) Marco est canis, (Marco är en possessiv dativ)

För Marcus finns en hund, dvs. Marcus har en hund,

b) qui in area cubat

som ligger på gårdsplanen

c) cuius oculi magni sunt

vars ögon är stora

d) cui cibum cottidie dat

åt vilken han dagligen ger mat

e) quem Camilla quoque amat

som även Camilla tycker om

f) de quo semper narrat

om vilken han alltid berättar

Uppgift 4

Byt ut i exemplet ovan canis mot canes! Vilka konsekvenser får det för verbformerna est och cubat samt pronominet i resp. relativsats?

a)

b)

c)

d)

e)

f)

                                              

Pronomen qui/quis och dess sammansättningar

RELATIVT ‘som, vilken’

qui, quae, quod

INTERROGATIVT ‘vem, vilken’

qui(s), quae, quid/quod*

INDEFINIT ‘någon’

áliqui(s), áliqua, áliquid/áliquod*

INDEFINIT ‘en (viss)’, pl. ‘några’

quidam, quaedam, quiddam/quoddam*

INDEFINIT ‘var och en, varje’

quisque, quaeque, quidque/quodque*

*det senare förenat

Observera att endast förleden böjs i quidam och quisque!

Latinska uttryck

(1) Qui tacet, consentit. (påven Bonifacius, död 1303)

(1) taceo, tacui, tácitum 2 tiga  con-sentio, sensi, sensum 4 samtycka

(2) Réddite quae sunt Caésaris, Caesari et quae sunt Dei, Deo!

(2) red-do, réd-didi, réd-ditum 3 ge tillbaka

(3) Non licet omne, quod libet.

(3) licet (opers.) det är tillåtet libet (opers.) det lyster, behagar

(4) Qui nescit dissimulare, nescit regnare. (kung Ludvig XI, död 1483)

(4) ne-scio 4 inte veta  dissímulo 1 förställa sig regno 1 härska

(5) Qui dormit, non peccat.

(5) dormio 4 sova pecco 1 synda

(6) Non omne, quod nitet, aurum est.

(6) niteo 2 glänsa  aurum, i N guld

(7) conditio sine qua non (en sak kan ske).

7) conditio, ónis F villkor sine (prep. m. abl.) utan

(8) términus, a quo (man räknar)

(8) términus, i M gräns, tidpunkt

(9) Quidam narrant Homerum caecum fuisse.

(9) narro 1 berätta  caecus, a, um blind  sum, fui, esse vara

(10) Faber est suae quisque fortunae. (Sallustius, De re publica)

(10) faber, fabri M hantverkare,här ‘smed’ fortúna, ae F lycka

(11) Suum cuique. (Gellius)

(11) suus, a, um ’sitt’

Lär in böjningen av qui, quae, quod och glosorna i högerspalten!

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Uppgift 5

Böj a) is, b) ille och c) ipse i singularis neutrum!

 

nom.

gen.

dat.

ack.

abl.

a)

b)

c)

                                           

Uppgift 6

Vad heter quidam i pluralis maskulinum nominativ, dativ och ackusativ?

                                         

Uppgift 7

Böj a) quisque i singularis maskulinum och b) aliquis i pluralis femininum!

 

nom.

gen.

dat.

ack.

abl.

a)

b)