Övriga kasus av substantiven. Adjektiv i positiv

 

 

Den fortsatta böjningen av substantiv med stam på konsonant som doctor, doctóris M ’lärare’, pax, pacis F ’fred’ och tempus, témporis N ’tid’ lyder som följer. Substantiv i maskulinum och femininum böjs likartat:

 

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Singularis

 

 

 

Nominativ

doctor

pax

tempus

Genitiv

doctóris

pacis

témporis

Dativ

doctóri

paci

témpori

Ackusativ

doctórem

pacem

tempus  (= nom.)

Ablativ

doctóre

pace

témpore

 

 

 

 

Pluralis

 

 

 

Nominativ

doctóres

paces

témpora

Genitiv

doctórum

pacum

témporum

Dativ/Ablativ

doctóribus

pácibus

tempóribus

Ackusativ

doctóres

paces

témpora (= nom.)

 

 

 

 

Beträffande innebörden av kasus ackusativ, dativ och ablativ se vad som sägs i första avdelningen!

Den tredje deklinationen omfattar också substantiv samt adjektiv i positiv med stam på -i (abl. sing. långt -i, gen. plur. -ium och neutr. plur.-ia), t. ex. substantiv som ignis, ignis M ’eld’, navis, navis F ’skepp’ och mare, maris N ’hav’ samt adjektiv som brevis M F, breve N ’kort’ (ljudlag: kort i sist i ett ord övergår till kort e, jfr mare, breve).

A. Substantiv med stam på –i

 

Maskulinum

  Femininum

Neutrum

Singularis

 

 

 

Nominativ

ignis

navis

mare

Genitiv

ignis

navis

maris

Dativ

igni

navi

mari

Ackusativ*

ignem

navem

mare  ( = nom.)

Ablativ

igni

navi

mari

 

 

 

 

Pluralis

 

 

 

Nominativ

ignes

naves

maria

Genitiv

ignium

navium

marium

Dativ/Ablativ

ignibus

navibus

maribus

Ackusativ

ignes

naves

maria  ( = nom.)

*Den rena i-stammen Tiberis ”Tibern” har ackusativformen Tiberim

B. Adjektiv i positiv med stam på –i

 

Maskulinum/Femininum

Neutrum

Singularis

 

 

Nominativ

brevis

breve

Genitiv

brevis

brevis

Dativ

brevi

brevi

Ackusativ

brevem

breve ( = nom.)

Ablativ

brevi

brevi

 

 

 

Pluralis

 

 

Nominativ

breves

brevia

Genitiv

brevium

brevium

Dativ/Ablativ

brevibus

brevibus

Ackusativ

breves

brevia ( = nom.)

 

 

 

 

Märk:

Vissa i-stammar har i singularis anpassat sig till konsonantstammarnas böjning (t.ex. alternativformen nave i abl. sing.) och ett antal konsonantstammar har i pluralis anpassat sig till i-stammarnas böjning (t.ex. montium i gen. plur., jfr mons, montis M berg). Dessa blandformer ger dock knappast problem vid översättning från latin till svenska.

Lär noga in böjningen av dels konsonantstammar, dels i-stammar efter tredje deklinationen!

Observera följande om adjektivs nominativform:

Några adjektiv har i nominativ singularis SAMMA form i maskulinum, femininum och neutrum, t. ex. sapiens (mask., fem. o. neutr.), gen. sapientis ’vis’, felix (mask., fem. o. neutr.), gen. felícis ’lycklig’, prudens (mask., fem. o. neutr.), gen. prudentis ’klok’. Detta gäller också presens particip (se agens, agentis handlande person i det följande).

 Ett fåtal adjektiv har i nominativ singularis tre olika former i maskulinum, femininum och neutrum, t. ex. acer (ur*acr <acris), acris, acre ’vass’, därför att i maskulinum böjningsmorfemet -is har fallit bort och ett uttalsunderlättande e har skjutits in framför -r, jfr väder, vädret.

Adjektiv som tillhör ändelsesystem B tillhör fortfarande detta även om det kombineras med ett substantiv som tillhör ändelsesystem A:

stella polaris

stella, ae F stjärna polaris, e vid polen (befintlig), jfr polus, i M pol

rector magníficus

magníficus, a um storståtlig; om rektor = universitets(rektor)

professor eméritus

eméritus, a, um uttjänt, förutvarande

homo sapiens

sapiens, sapientis vis

víola trícolor

trícolor, óris trefärgad

in maribus boreálibus

mare, maris N hav 

chordae vocales

chorda, ae F sträng, här ‘band’ vocalis, e hörande till rösten (vox, vocis F), stäm-

pulex irrítans

pulex, púlicis M loppa  irríto reta, irritera; irritans, antis ’ irriterande’

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

 

Teckning av Staffan Lindén

 

 Latinska uttryck i olika kasus

(1) otium cum dignitate Cicero

(1) otium, i N vila dignitas, átis F värdighet (”välförtjänt ledighet”)

(2) lítteris et ártibus inskrift på medalj för b.l a. framstående konstnärer

(2) litterae, arum F brev; vetenskap  ars, artis F konst, pl. skön(a) konst(er)

(3) nulla régula sine exceptione

(3) régula, ae F regel exceptio, ónis F undantag

(4) nihil sub sole novum Predikaren

(4) nihil intet  sub (prep. m. abl.) under  sol, solis M sol

(5) extra órdinem

(5) extra (prep. m. ack.) utanför  or­do, órdinis M ordning, jfr extraordinär

(6) mens sana in córpore sano   Iuvenalis

(6) mens, mentis F sinne, själ sanus, a, um sund

(7) primus inter pares

(7) primus, a, um först, främst par, paris lik

(8) Est vita mísero longa, felici brevis.

(8) miser, mísera, míserum olycklig  felix, felícis lycklig

(9) ómnibus

(9) omnis, e all, hel, varje

(10) Nihil est ab omni parte beatum. Horatius

(10) nihil intet  pars, partis F del

(11) Fortes fortúna ádiuvat!Terentius

(11) fortis, e tapper, djärv  fortúna, ae F lycka  ádiuvo 1 hjälpa

(12) Amor vincit omnia. Vergilius

(12) amor, óris M kärlek vinco, vici, victum 3 (be)segra

(13) Non omnia póssumus omnes. Vergilius

(13) possum kunna

(14) Bálnea, vina, venus cor­rum­punt córpora nostra, sed vitam faciunt balnea, vina, venus (graffiti)

(14) bálneum, i N bad  venus, véneris N kärlek corrumpo 3 fördärva facio, feci, factum 3B göra

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Uppgift 2

Ange genitiv singularis och ackusativ pluralis för följande substantiv!  

Använd om det behövs Latinsk basordlista!

                                                                                          genitiv singularis            ackusativ pluralis

a) natio F folk

b) limes M gränslinje

c) pars F del

d) mens F sinne

e) caput N huvud

f) virgo F jungfru

g) nomen N namn

h) multitudo F mängd

i) corpus N kropp

j) opus N arbete, verk

k) ars F konst

l) mare N hav

                                                  

Teckning av Staffan Lindén

Uppgift 3

I vilket numerus och kasus står följande substantiv?                                                                                            

a) nationi

b) limites

c) parte

d) mentibus

e) capitum

f) virgine

g) nomina

h) multitudinum

i) corpori

j) opera

k) arte

l) marium