Tredje deklinationen

 Nominativ och genitiv

 

De latinska substantiven kan kan efter sina kasusändelser indelas i två huvudgrupper: ändelsesystem A (första och andra deklinationerna) och ändelsesystem B (tredje deklinationen).

Den tredje deklinationen omfattar bl. a. substantiv med stam på konsonant. Dessa stammar antingen saknar ändelse i nominativ singularis (doctor M lärare; tempus N tid) eller bildar nominativ singularis med ändelsen –s (pleb-s F folk). Ändelsen i genitiv singularis är för tredje deklinationen alltid -is.

Nominativ pluralis slutar för konsonantstammar i maskulinum och femininum på -es, för konsonantstammar i neutrum på -a. Genitiv pluralis slutar på –um.

 

Maskulinum

Femininum

Neutrum

Singularis

 

 

 

Nominativ

doctor lärare

pax fred (< pac-s)

tempus tid

Genitiv

doctóris lärare(n)s

pacis fred(en)s

témporis tid(en)s

 

 

 

 

Pluralis

 

 

 

Nominativ

doctóres lärare

paces freder

témpora tider

Genitiv

doctórum lärarnas

pacum freder(na)s

témporum tider(na)s

*När det gäller tempos (senare tempus) har genom ljudlagen rhotacism stammens -s- mellan två vokaler (temposis) övergått till -r- (témporis), jfr ty. Hase och sv. hare.

Beträffande innebörden av kasus nominativ och genitiv se vad som sägs härom i första avdelningen!

Observera:

1. Substantiv med stamslut på -on- har i nominativ singularis förlorat -n: regio, regiónis F trakt, region. Vidare försvagas kort obetonad vokal i öppen stavelse inuti ord till kort i: homo, hóminis (ur *hómonis) M människa.

2. Ljudförbindelsen c (k-ljud) + s stavas på latin alltid med x: pax, pacis F fred. I orden lex och rex har g-ljudet assimilerats till ett k-ljud före s: lex, legis F lag och rex, regis M kung.

3. Substantiv med stamslut på t- eller d-ljud har i nominativ singularis genom assimilation förlorat detta t- eller d-ljud framför ändelsen –s: pes (ur *ped-s), pedis M fot, libertas (ur *libertat-s), libertatis F frihet.

Ett substantivs böjningsstam blir tydlig först när genitivändelsen -is tas bort. Det är av böjningsstammen som lånord bildas: leg-al, tempor-al, region-al, ped-al etc.

Latinska uttryck

Adjektiv som tillhör ändelsesystem A tillhör fortfarande detta även om det kombineras med ett substantiv som tillhör ändelsesystem B.

Repetítio est mater studiorum

repetítio, onis F upprepning, repe­tition  mater, matris F moder

magnum opus

opus, óperis N arbete, produkt

per cápita

caput, cápitis N huvud, ’efter huvuden’

in vino veritas  Cicero

véritas, átis F sanning

aurea mediócritas  Horatius

aureus, a, um gyllene  mediócritas, átis F medelväg, måtta, lagom

prímula veris (herba F växt är underförstått)

prímulus, a, um allra först  ver, veris N vår

index nóminum

index, índicis M F angivare; katalog  nomen, nóminis N namn

eloquentia córporis (om ståtligt yttre; ofta skämtsamt om korpulenta personer)

eloquentia, ae F vältalighet  corpus, córporis N kropp

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Uppgift 1

Nämn lånord i engelskan som går tillbaka till a) veritas, átis F, b) libertas, átis F c) securitas, átis F, d) humanitas, átis F, e) dignitas, átis F.

Skriv först svaren i alla rutor, rätta sedan genom facit!

a)

b)

c)

d)

e)

                                          

Teckning av Staffan Lindén