LATINSKA BASORD

 

 

 A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z

 

A

a (ej framför vokalljud), ab, abs (endast framför t) från, av (prep. m. abl.)

ab-eo, ab-ii, ab-itum, ab-ire (oregelb.) gå bort

ab-horreo, ab-horrui, - 2 avsky

ab-nuo, ab-nui, - 3 vägra, vara avvisande

ab-sens, sentis frånvarande, jfr eng. absent

ab-solvo, ab-solvi, ab-solutum 3  frikänna, förlåta, jfr absolution

ab-sorbeo, ab-sorbui, - 2 uppsluka

ab-sum, a-fui, ab-esse (oregelb.) vara borta

absurdus, a, um orimlig

ab-undo 1 ha överflöd på (följs av abl.), jfr abundans

ac (konjunktion, = atque) och

academia, ae (grek.) f. akademi, universitet

ac-cedo, ac-cessi, ac-cessum 3 (ad+cedo 3) gå (till)

ac-cepto 1 (ad + capto 1) gå med på, jfr acceptera

ac-cido, ac-cidi (ad + cado 3) hända, inträffa, jfr eng. accident

ac-cipio, ac-cepi, ac-ceptum 3B (ad + capio 3B) mottaga

ac-clinis, e (ad + clinis framåtlutad) böjd

ac-cubo 1 ligga till bords

ac-cumbo, ac-cubui, ac-cubitum 3 lägga sig till bords

ac-curro, ac-curri, ac-cursum 3 (ad + curro 3) springa till mötes, skynda till

acer, acris, acre skarp, duktig

Achaía, ae f. Grekland (ch motsvarar vårt k-ljud)

Actium, i n. udde på Greklands västkust, apud Actium "vid Actium"

actum, i n. handling (perf. part.)

acusticus, a, um hörande samman med hörseln, hörsel-

acutus, a, um skarp

ad (prep. m. ack.) till, vid

ad-dictus, a, um (ad + dico 3 säga ja till) dömd till, följs av dat.

ad-duco, ad-duxi, ad-ductum 3 tillföra, föra fram

ad-eo, ad-ii, ad-itum, ad-ire (oregelb.) gå till, besöka

ad-eo (adv.) så, till den grad

ad-haereo, ad-haesi, ad-haesum hänga sig vid

ad-hortor, ad-hortatus sum, ad-hortari deponens 1 uppmana

ad-huc (adv.) ännu, hittills

ad-iaceo, ad-iacui, - 2 ligga intill

ad-im-pleo 2 uppfylla

ad-imo, ad-emi, ad-emptum 3 borttaga; adimere alicui aliquid beröva någon något

ad-iuvo 1 hjälpa

ad-miror, ad-miratus sum, ad-mirari deponens 1 beundra, jfr eng. admire

ad-moneo, ad-monui, ad-monitum 2 påminna (ack. m. inf.), förmana (ut, ne)

ad-oro 1 tillbedja, eng. adore

adolescens, entis ung, även adulescens, entis

ad-opto 1 adoptera

ad-sum, ad-fui (af-fui), ad-esse vara närvarande, (om tid) vara inne, nalkas

ad-venio, ad-veni, ad-ventum 4 anlända, komma till, jfr advent

ad-versarius, i m fiende

aedes, is f. tempel, i pl. hus

aedificium, i n. hus, hem, byggnad, jfr fra. édifice

aedifico 1 (aedes + facio 3B) bygga

Aegyptus, i f. Egypten

Aeneas, ae m. (grek.) trojansk hjälte

aequalis, e jämnårig, styr dativ (= med), jfr ekvation, eng. equal

aeque (adv. till aequus jämn, skälig) lika

aequus, a, um jämn, skälig

aër, aëris m. luft, himmel

aerarium, i n. (aes, aeris n. koppar) statskassa

aes, aeris n. koppar

aestas, atis f. sommar

aetas, atis f. ålder, tid(evarv)

aeternitas, atis f. evighet

aeternus, a, um evig

af-fero, at-tuli, al-latum (oregelb.; ad+fero) bära med, medföra

af-ficio, af-feci, af-fectum 3B (ad + facio 3B) förse, behandla, afficere aliquem cladibus tillfoga någon nederlag

af-firmo 1 (ad + firmo 1) försäkra, eng. affirm

Africanus, a, um från Afrika

ager, agri m. åker, fält

agnus, i m. lamm

ago, egi, actum 3 handla, (be)driva, göra, (om tid) tillbringa

agricola, ae m. bonde

aio 3 (ofullst.) säga

albus, a, um vit

alea, ae f. tärning

alibi på annat ställe

alienus, a, um främmande, en annans

alimentum, i n. näring, proviant

aliquamdiu (adv.) en stund, rätt länge

aliquot (oböjl.) några

alius, a, ud en annan, pl. andra; alius ...     alius en ... den andre

al-lego, al-legi, al-lectum (till)välja

Albis, is m. Elbe

alter, altera, alterum den ene ... den andre  (av två), jfr alternativ, alternera, fra. autre

altus, a, um hög, djup , jfr altan

amabilis, e älskvärd, älsklig

ambulo 1 vandra, gå, promenera, jfr ambulera, ambulans

amicus, i m. vän

a-mitto, a-misi, a-missum 3 förlora

amo 1 älska

amoenus, a, um (natur)skön, vacker

amor, amoris m. kärlek

amphitheatrum, i n. amfiteater (eg. dubbelteater som bildar en ellips)

amplius, a, um (adv.) vidare, längre; (vid räkneord) mer än

anemóne f., grek. nom. (grek. a)/nemoj vind) "vindblomma"; kallas i ty. Windröschen, i eng. ibland windflower

angelus, i m. ängel

anima, ae f. själ

anim-ad-verto, anim-ad-verti, anim-ad-versum 3 (animum+ad+verto 3 eg. vända sinnet till) märka, observera

animal, alis n. djur

animalis, e djur-

animus, i m. sinne, själ

anniversarius, a, um årlig (annus, i m. år)

an-noto 1 (ad + noto 1) anteckna

annus, i m. år, jfr fra. année

1. ante (adv.) tidigare, förut

2. ante (prep. m. ack.) före, framför

ante-cedo, ante-cessi, ante-cessum 3 gå före

antiburschius, i m. studentfiende

Antoninus Pius romersk kejsare 138-161 e. Kr.

anulus, i m. (signet)ring

aperio, aperui, apertum 4 öppna, jfr fra. apéritif och ouvrir

aper, apri m. vildsvin

apertus, a, um öppen

Apollo, Apollinis Apollon

ap-paro 1 (ad + paro 1) anordna, iordningställa, jfr apparat

ap-pareo, ap-parui, - 2 visa sig, uppenbaras

1. appello 1 kalla, jfr fra. appeller

2. ap-pello, ap-puli, ap-pulsum 3 driva till, låta landa

ap-pono, ap-posui, ap-positum 3 (ad + pono) sätta fram, servera

ap-porto 1 (ad + porto 1) bära fram, medföra

ap-prehendo, ap-prehendi, ap-prehensum 3 (ad + prehendo 3) gripa tag i, fatta

ap-probo 1 godkänna

ap-propinquo 1 (ad + propinquus) närma sig, följs av dat.

apricus, a, um solig

aptus, a, um lämplig, passande

apud (prep. m. ack.) hos, vid

aqua, ae f. vatten, jfr fra. eau, sv. akvarium, akvavit (<aqua vitae)

aquila, ae f. örn

ara, ae f. altare

arbitrium, i n. avgörande, bestämmande

arbor, oris f. träd

archiepiscopus, i m. (grek.) ärkebiskop

arcus, us m. båge, jfr arkad

ardeo, arsi, arsum 2 brinna

ardor, oris m. hetta

aresco, arui, -  3 torka

argenteus, a, um (argentum, i silver) av silver

argentum , i n. silver, jfr Argentina, fra. argent

arguo, argui, -  3 bevisa, anklaga

Ariminum, i n. gammal hamnstad vid Adriatiska havet, nu Rimini

arma, orum n. (plurale tantum) redskap, vapen, jfr armé

armatus, a, um beväpnad

aro 1 plöja

Arosiensis, e från Västerås

ar-ripio, ar-ripui, ar-reptum 3B (ad + rapio 3B) gripa tag i

ars, artis f. konst, jfr eng. art

artifex, ficis m. (artem + facere) konstnär

arx, arcis f. borg

a-scendo, a-scendi, a-scensum 3 (ad + scando 3) gå upp i, bestiga

asinus, i m. åsna

Asia, ae f. Mindre Asien

asper, aspera, asperum sträv, svår, hård

a-spicio, a-spexi, a-spectum 3B (ad + specio 3B) se, blicka mot

aspis, aspidis f. huggorm

as-socio 1 (ad + socius) ansluta, förena

as-sum, af-fui, ad-esse (ad + sum) vara tillstädes, vara inne, nalkas

astrum, i n. stjärna

at (konjunktion) men

athleta, ae m. kämpe, idrottsman

atque (konjunktion, = ac) och

atrium, i n. sal, förmak, förgård

atrociter (adv. till atrox) grymt

atrox, atrocis grym

atrophía, ae f. (grek.) näringsbrist

attentus, a, um uppmärksam, jfr eng. attention

at-tribuo, at-tribui, at-tributum 3 tilldela, ge, jfr attribut

auctoritas, atis f. myndighet, inflytande, råd, rekommendation, anseende, auktoritet

audax, acis djärv

augeo, auxi, auctum 2 öka, utsträcka

Augustinus, i m. kyrkofader

augustus, a, um vördnadsvärd, augusteisk, kejserlig

Augustus, i m. personnamn

aureus, a, um (aurum, i guld) av guld

aurum, i n. guld

auspicium, i n. förebud

aut (konjunktion) eller, aut ... aut antingen ... eller

autem (konjunktion) men, däremot, och

autumnus, i m. höst

auxilium, i n. hjälp, jfr auxiliary verbs; auxilium ferre lämna hjälp

avarus, a, um girig

ave (imperativ) var hälsad

avis, avis f. fågel

avunculus, i m. morbror, jfr onkel, eng. uncle, fr. oncle

 

                                         UPP

B

baculum, i n. käpp, stav, äv. baculus, i m.

bacillus, i m. (diminutiv) liten stav, jfr bacill

bal(i)neum, i n. bad

basilica, ae f. offentlig byggnad, basilika

basio 1 kyssa

beatus, a, um lycklig, salig, helig (senlat.)

bellum, i n. krig, jfr rebell

bellus, a, um vacker

bene (adv. till bonus) väl, bra, rätt, jfr eng. benefit, benevolent

bene-dico, bene-dixi, bene-dictum 3 välsigna

benedictus, a, um välsignad, jfr Bengt

benignus, a, um välvillig, vänlig, nådig

bestia, ae f. vilddjur

bibliotheca, ae f. (grek.) bibliotek; eg. "bokupplag"

bibo, bibi, - 3 dricka, fra. boire

boarius, a, um (bos, bovis m. oxe) ox-

bonus, a, um god

borealis, e nordlig

botanicus, i m. botanist

bracchium, i n. arm

brevi (adv.) inom kort, snart

brevis, e kort, jfr brev, eng. abbreviate

Britannia, ae f. Britannien

Buranus, a, um från Benedictbeuern

                                      UPP

C

cado, cecidi, -  3 falla, stupa

caecus, a, um blind

caedes, is f. mord

caedo, cecidi, caesum 3 fälla, döda

caelum, i n. himmel, även pl. caeli, orum

caesar, aris m. kejsare

Caesar, aris m. personnamn

calamus, i m. penna

calceamentum, i n. sko

caliga, ae f. stövel

campana, ae f. klocka

Campania, ae f. Kampanien, landskapet söder om Latium

campanula, ae, f. (diminutiv av campana) liten klocka

campus, i m. fält, slätt, jfr kampera, fra. champ

cancer, cri m. kräfta

candelabrum, i n. (sjuarmad) ljusstake

candidus, a, um vit

caninus, a, um (canis, is) hund-; viola canina ängsviol, rosa canina nypon

canis, is m. f. hund, jfr Kanarieöarna

cano, cecini, cantum 3 sjunga, jfr kantor

canto 1 (frekventativt verb av supin/perfektparticipstammen till cano 3) sjunga

capax, acis (capio 3B rymma) rymlig

capio, cepi, captum 3B taga, rymma

Capitolinus, a, um kapitolinsk, adj. till Capitolium

capsa, ae f. väska, skrin

capsula, ae f. liten behållare, kapsel

captus, a, um (perf. part. av capio 3B) tagen, erövrad

caput, capitis n. huvud, topp

caritas, atis f. (carus kär) kärlek, givmildhet, jfr eng. charity

caro, carnis f. kött, jfr inkarnation, fra. chair, sp. chili con carne; caro omnis "allt skapat"

carus, a, um kär, dyrbar

casa, ae f. koja, stuga, gård

caseus, i m. ost, jfr ty. Käse, eng. cheese

cassus, a, um tom, förgäves

Castor, Castoris Castor, en av Iuppiters söner

casus, us m. fall, olycka, jfr eng. case, fra. cas

catena, ae f. kedja

Cato, onis m. egennamn

caupo, onis m. krögare, handlande, värdshusvärd, jfr köpa, ty. kaufen

1. causa, ae f. orsak, anledning

2. causa (m. gen.) för ... skull, honoris causa för hederns skull

caveo, cavi, cautum 2 akta sig

cavum, i n. hål

celeber, celebris, celebre berömd

celer, celeris, celere snabb

celo 1 dölja

cena, ae f. middag, måltid, fest

ceno 1 äta (middag)

censeo, censui, censum 2 anse, värdera

cerebrosus, a, um (cerebrum, i hjärna) hetlevrad, hetsig

cerebrum, i n. hjärna, jfr cerebral

certe (adv. till certus) säkert, helt visst

certo 1 tävla

certus, a, um säker

ceterus, a, um övrig

chorda, ae f. sträng

chorus, i m. (grek.) kör, dans

cibus, i m. livsmedel, mat, måltid

cingo, cinxi, cinctum 3 omge

cinis, eris m. aska, stoft (efter avliden)

circensis, e (cirkus) hörande till cirkus circenses = ludi circenses skådespel

circum (prep. m. ack.) omkring

circum-do, circum-dedi, circum-datum 1 omgiva, omringa, belägra

circum-fulgeo, circum-fulsi, - 2 kringstråla

circum-sisto, circum-steti, - 3 ställa sig omkring, omringa

cito (adv.) snabbt, fort

civilis, e (civis medborgare) medborgerlig, inbördes-, jfr civil

civis, is m. f. medborgare

civitas, atis f. samhälle, stat, stad, jfr eng. city

clades, is f. nederlag

clamo 1 ropa, jfr exclamation, exclaim

claritas, tatis f. klarhet

clarus, a, um berömd

classis, is f. flotta

clavicula, ae f. nyckelben

clavis, is f. nyckel

clericus, i m. präst, klerk

clivus, i m. backe, sluttning, kulle

cloaca, ae f. avloppskanal, kloak

codex, icis m. bok

coelum, i n., se caelum

coepi, coepisse (finns endast i perfekt­stammens former) jag har börjat, började

cogito 1 tänka

cog-nomino 1 ge tillnamn

cog-nosco, cog-novi, cog-nitum 3 lära känna

cogo, coegi, coactum 3 samla, tvinga

collega, ae m. kollega

col-ligo, col-legi, col-lectum 3 (con + lego 3) plocka samman, samla, jfr kollekt, kollektiv

collis, is m. kulle

col-loco 1 (con + loco 1) placera, jfr locus, i

col-loquium, i n. samtal

col-loquor, col-locutus sum, col-loqui deponens 3 samtala

collum, i n. hals; cadere super collum alicuius falla om någons hals, omfamna någon

colo, colui, cultum 3 odla, dyrka

color, oris m. färg, jfr fra. couleur, kolorera, kulör

columna, ae f. kolonn, jfr kolumn

com-edo, com-edi, com-esum 3 äta (tillsammans)

comes, itis m. följeslagare, greve, jfr eng. count, fra. comte

comitium, ii n. folkförsamling

commodum, i n. fördel

com-moveo, com-movi, com-motum (con+moveo 2) 2 röra, sätta igång, jfr motor, motion

communio, onis f. gemenskap, nattvardsgång

communis, e gemensam

com-paro 1 (ut)rusta

com-pello, com-puli, com-pulsum 3 driva (tillsammans)

com-pleo, com-plevi, com-pletum 2 fylla, uppfylla, jfr komplement

com-prehendo, com-prehendi, com-prehensum 3 fatta, gripa, jfr fra. comprendre

con-cedo, con-cessi, con-cessum 3 medge, bevilja, jfr koncession

con-cordia, ae f. endräkt, jfr cor, cordis n. hjärta, eng. cordial

Con-cordia, ae f. endräktens gudinna

condicio, onis f. villkor, avtal

conditio, onis f., se condicio

confessio, onis f. bekännelse

con-ficio, con-feci, con-fectum 3B (facio 3B) tillverka, fullborda, avsluta, jfr konfektion

confuto 1 vederlägga, visa bort

con-fugio, con-fugi, con-fugitum 3 fly, jfr centrifug

con-iuro 1 sammansvära

con-iunx, ugis f. hustru

con-iuratio, onis f. sammansvärjning

conor, conatus sum, conari deponens 1 försöka

con-scendo, con-scendi, con-scensum 3 (con + scando 3) bestiga, gå ombord

con-secratus, a, um invigd åt, helgad åt, följs av dat.

con-secro 1 inviga

con-sentio, con-sensi, con-sensum 4 samtycka

con-sido, con-sedi, con-sessum 3 slå sig ned

consilio 1 råda, jfr lat. consilium, i råd

consilium, i råd, plan, fra. conseil, jfr konselj

con-sisto, con-stiti, -  3 stanna, göra halt

consors, tis delaktig, som subst. medhjälpare

con-spiro 1 bilda en komplott, jfr konspiration

con-spicio, con-spexi, con-spectum 3B se, upptäcka, jfr eng. conspicuous

con-stituo, con-stitui, con-stitutum 3 ställa samman, bringa i ordning, reglera, besluta, jfr konstitution

consuetudo, dinis f. vana

consul, ulis m. konsul

consulatus, us m. konsulsämbete

consulto 1 rådfråga

con-sumo, con-sumpsi, con-sumptum 3 förtära, äta upp

con-tendo, con-tendi, con-tentum 3 anstränga sig, sträva, försöka

con-tineo, con-tinui, con-tentum 2 innehålla, rymma, hålla kvar, jfr sv. kontinent, eng. contain

con-tingo, con-tigi, con-tactum 3 (con + tango 3) röra

contra (prep. m. ack.) mot

contritus, a, um förkrossad

convallaria, ae (vallis, is f. dal) "dal­växande växt", substantiverat adj. i fem.

con-venio, con-veni, con-ventum 4 komma samman, samlas

con-verto, con-verti, con-versum 3 vända

convicium, i n. skrik, gräl, ordväxling

conviva, ae m. gäst

coquus, i m. kock

cor, cordis n. hjärta, jfr fra. cordial

coram (prep. m. ack.) inför

corona, ae f. krans

corono 1 bekransa

corpus, corporis n. kropp

cor-ripio, cor-ripui, cor-reptum 3B (con + rapio 3B) gripa tag i

cor-rumpo, cor-rupi, cor-ruptum 3 fördärva, förstöra

cor-ruo, cor-rui, - 3 (con+ruo 3) störta samman, jfr korruption

corvus, i m. korp

cottidie dagligen

cras i morgon

creatura, ae f. (creo 1 skapa) skapelse

credo, credidi, creditum 3 tro, följs av dat.

cremo 1 bränna, jfr krematorium

creo 1 skapa, välja

cresco, crevi, cretum 3 växa (upp)

crisis, is f. kris, fara

crudelis, e grym, jfr eng. cruel

crux, crucis f. kors, korsfästelse

cubiculum, i n. sovrum, litet rum

culex, icis m. mygga

culpa, ae f. skuld; culpa abl. = av skuld

1. cum (prep. m. abl.) tillsammans med

2. cum (tidskonjunktion) när

cunctor, cunctatus sum, cunctari deponens 1 dröja

cunctus, a, um all, hel; cuncti, ae, a samtliga, alla

cupidus, a, um ivrig

cupio, cupivi, cupitum 3B önska

Cupido, inis m. kärleksguden Amor

cuprum, i n. koppar

cur varför

cura, ae f. bekymmer, omsorg; curam alicuius rei gerere ha omsorg om ngt

curiosus, a, um nyfiken, märkvärdig

curo 1 se till; curare ne (objektssats) se till att inte

curriculum, i n. lopp

curro, cucurri, cursum 3 springa

currus, us m. vagn

custodio 4 vakta, bevaka

custos, odis m. väktare

cygnus, i m. svan

 

                                 UPP

D

dapifer, dapiferi m. kypare

de (prep. m. abl.) från, om, av, jfr fra. de

de-bello 1 bekämpa, strida emot

debeo, debui, debitum 2 böra, vara skyldig

debitor, oris m. gäldenär

debitum, i n. skuld

decem tio

de-ceptus, a, um bedragen

de-cerno, de-crevi, de-cretum 3 besluta, jfr dekret

de-cessus, us m. död, jfr de-cedo 3 gå bort

decet det anstår

de-cido, de-cidi, - 3 (de + cado 3) falla ned

decies tio gånger

de-cipio, de-cepi, de-ceptum 3B bedraga

decorus, a, um skön, smyckad, prydlig, jfr dekorera

decor, oris m. smycke, prydnad, jfr dekor

decretum, i n. beslut

de-cresco, de-crevi, de-cretum 3 avtaga, jfr crescendo

de-duco, de-duxi, de-ductum 3 föra bort, ledsaga, förlägga

defendo, defendi, defensum 3 försvara, skydda

de-ficio, de-feci, de-fectum 3B svika, fattas

defunctus, a, um avliden, död

deinde därefter

delectatio, onis f. nöje, jfr delecto 1

delecto 1 förnöja, roa, glädja

deleo, delevi, deletum 2 förstöra

deliciae, arum f. pl. (sinnliga) njutningar

de-mergo, de-mersi, de-mersum 3 doppa ned, sänka

de-mitto, de-misi, de-missum 3 sänka ned

demum (adv.) äntligen, omsider

denique (adv.) till slut

dens, dentis m. tand

densus, a, um tät, jfr kon-densera

denuntio 1 förebåda, tillkännage, meddela

de-pono, de-posui, de-positum 3 lägga ned, av eller bort

de-scendo, de-scendi, de-scensum 3 (de + scando 3) stiga av, stiga ned

de-scribo, de-scripsi, de-scriptum 3 avskriva, beskriva, även skattskriva, jfr deskriptiv, eng. describe

desertus, a, um öde, jfr eng. desert

de-sino, de-sii, de-situm 3 upphöra

de-sisto, de-stiti, - 3 avstå

desiderium, i n. önskan, önskning

desperatio, onis f. (de+spes "bort med hoppet") misströstan, förtvivlan, jfr desperat

desponso 1 bortlova

destinatus, a, um beslutsam, obeveklig

de-stituo, de-stitui, de-stitutum 3 överge, svika

de-tego, de-texi, de-tectum 3 upptäcka

detrimentum, i n. skada

deus, i m. gud

deversorium, i n. värdshus

de-vinco, de-vici, de-victum 3 grundligt besegra, nedkämpa (vinco 3 besegra)

devoro 1 sluka

dexter, ra, rum höger, ad dextram (manum) på höger hand, till höger

di-mitto, di-misi, di-missum 3 efterskänka, dimittere alicui aliquid förlåta någon något

diabolus, i m. (grek.) djävulen, jfr fra. diable, eng. devil, ty. Teufel, sv. djävul

dico, dixi, dictum 3 säga

dictito 1 läsa upp, diktera

Dido, Didonis f. drottning i Kartago

dies, diei m. el. f. dag

differtus, a, um stinn, fullproppad, överfylld, aliqua re med något

difficilis, e (dis + facilis) svår

dif-fugio, dif-fugi, - 3B (dis + fugio 3B) fly åt olika håll, skingras

dignitas, atis f. värdighet, heder

dignus, a, um värdig

dilato 1 (latus bred) utvidga

di-ligo, di-lexi, di-lectum 3 hålla av, älska

diligenter (adv. till diligens, entis) noggrant

dimico 1 kämpa, strida

diocesis, is f. biskopsdöme, stift

dis-cedo, dis-cessi, dis-cessum 3 gå åtskils, bege sig bort

discipulus, i m. elev, jfr disco lära sig

disco, didici, -  3 lära sig

dis-cutio, dis-cussi, dis-cussum 3 skaka åtskils, granska, jfr diskutera

dis-pliceo, dis-plicui, -  2 (placeo 2 behaga) misshaga

dis-sero, dis-serui, dis-sertum 3 utlägga, förklara, redogöra för

dis-sipo 1 förskingra

dis-simulo 1 dölja, förneka, förställa sig

diu länge

diversorium, i n., se deversorium

diversus, a, um olik

dives, divitis rik

divitiae, arum f. (plurale tantum) rikedomar (dives, divitis rik)

divido, divisi, divisum 3 dela

div-inus, a, um gudomlig

divisor, oris m. (för)delare, jfr divisor

divus, a, um gudomlig

do, dedi, datum 1 ge, anförtro, jfr dator, datum (jfr "Givet å Stockholms slott ...")

doceo, docui, doctum 2 undervisa, lära ut

doctrina, ae f. undervisning

doctus, a, um lärd (doctor eg. = lärare)

doleo 2 känna smärta (dolor, oris m. smärta)

dolo 1 tillhugga, genomprygla

dolor, oris m. smärta, sorg, plåga

dolorosus, a, um smärtfylld

domesticus, a, um (domus, us f. hus) hörande till hemmet

domina, ae f. fru

dominus, i m. herre

domicilium, i hus, bostad, hemvist (domus, us f. hus)

dominium, i n. äganderätt, makt, välde

domus, us f hus, böjs i vissa kasus efter 2:a dekl.; domi (lokativ) hemma, domum (riktningsack.) hem, domo (separativ abl.) hemifrån

donec (temporal konjunktion) tills, till dess, så länge som

donum, i n. gåva

dormito sova, slumra.

dormio 4 sova, fra. dormir

dubito 1 tveka, tvivla

dubius, a, um tveksam

duco, duxi, ductum 3 föra, leda, draga, anse, jfr akvedukt, reduktion, uxorem aliquam ducere ta någon till hustru

dulcis, e ljuv, söt, angenäm

dum (tidskonjunktion) medan, så länge som

duo, duae, duo två

duodenum, i n. tolvfingertarm

dux, ducis m. anförare, ledare, vägvisare, hertig, eng duke, fra. duc

                              UPP

E

e (endast framför konsonantljud), ex från, av, enligt (prep. m. abl.)

ecce (interjektion) se!

ecclesia, ae f. kyrka, församling

e-dico, e-dixi, e-dictum 3 kungöra

e-dictum i, n. påbud, jfr edikt

educatio, onis f. uppfostran

egeo, egui, - 2 sakna, lida brist

elegans, antis elegant, förnämlig

electus, a, um vald

eleison grekisk imperativ: förbarma Dig

elephantus, i m. elefant

elevatus, a, um upphöjd (elevo lätta)

eloquens, entis vältalig

eloquentia, ae f. vältalighet

eminens, entis uppskjutande, framskjutande, jfr eminent

e-mitto, e-misi, e-missum 3 skicka ut, släppa iväg

emo, emi, emptum 3 köpa

en (interjektion) se!

enim (konjunktion som står som det andra ordet i satsen) ty, ju, nämligen

eo, ii, itum, ire (oregelb.) gå

Epirus, i f. landskap i västra Grekland

episcopus, i m. (grek.) biskop

epistula, ae f. brev, jfr epistel

epulor deponens 1 hålla fest

eques, itis m. ryttare, riddare

equus, i m. häst

ergo alltså, därför

erraticus, a, um (erro 1 irra) kringirrande

erro 1 irra, göra misstag

error, oris m. irrfärd, misstag, jfr eng. error

et (samordnande konjunktion) och; ibland = etiam

etiam även, ja t. o m.

etiamnunc ännu, fortfarande

etiamsi (koncessiv konjunktion) även om

Etruria, ae f. Etrurien, landskapet norr om Latium

evangelizo 1 förkunna

evidens, entis tydlig, jfr eng. evident

ex (prep. m. abl., jfr e) från, ur, av; ex tempore efter tiden, omständigheterna, = utan förberedelse

exalto 1 (altus hög) upphöja, jfr exalterad

exanimatus, a, um (anima själ) livlös

exaudio 4 höra (på avstånd), lyssna på

excelsus, a, um hög; in excelsis i det höga, höjden

ex-ceptio, onis f. undantag

ex-cerpo, ex-cerpsi, ex-cerptum 3 plocka ut, göra utdrag ur en text, jfr excerpter

ex-cipio, ex-cepi, ex-ceptum 3B fånga upp, undantaga, jfr eng. except

ex-clamo 1 utropa

ex-curro, ex-(cu)curri, ex-cursum 3 springa ut, skjuta ut

ex-eo, ex-ii, ex-itum, ex-ire (oregelb.) gå ut

exemplum, i n. exempel

exercitus, us m. här, armé, jfr exercis

exilium, i n., se exsilium

ex-pello, ex-puli, ex-pulsum 3 driva bort

expensum, i n. utgift

ex-pergiscor, ex-perrectus sum, ex-pergisci deponens 3 vakna

ex-pono, ex-posui, ex-positum 3 sätta ut, landsätta

ex-pulsus, a, um fördriven

exsilium, i n. landsflykt

ex-sisto, ex-stiti, - 3 visa sig

ex-spectatio, ionis f. väntan, jfr eng. expect

ex-specto 1 vänta på

ex-stinguo, ex-stinxi, ex-stinctum 3 utsläcka, göra slut på

ex-struo, ex-struxi, ex-structum 3, bygga upp, uppföra, jfr konstruera, konstruktiv, konstruktion

extendo, ex-tendi, ex-tentum (ex-tensum) 3 utsträcka, utvidga, öka

ex-tensus, a, um utsträckt

exterus, era, erum yttre, utländsk, jfr exteriör

ex-torqueo, ex-torsi, ex-tortum 2 vrida ut, tilltvinga sig, jfr tortyr

extra (prep. m. ack.) utanför, utom

 

                           UPP

F

faber, fabri M fabrikant, hantverkare

fabula, ae F historia, saga, skådespel

fac (imperativ av facio) ... ne se till ... att ... inte

facilis, e lätt

facio, feci, factum 3B göra

factum, i N det gjorda, handling, verk

fallo, fefelli, - 3 bedraga, svika, jfr falsus, a, um

falso (adv.) falskt

falsus, a, um falsk, jfr fallo

fama, ae F rykte

fames, is F hunger, hungersnöd

fastigium, i N takås

fatigatus, a, um trött, jfr fr. fatigué, eng. fatigue

faustus, a, um gynnsam

favilla, ae F aska

favor, oris M gunst, ynnest, sympati, gynnande, jfr favör

felix, felicis lycklig, framgångsrik

ferculum, i N bricka, rätt

fere nästan, ungefär

feriae, arum F (plurale tantum) ferier

fero, tuli, latum, ferre (oregelb.) bära, uthärda, tåla

ferrum, i N järn

fessus, a, um trött

festino 1 skynda

festum, i N fest

ficus, us F fikon

fidelis, e trogen, trofast

fides, fidei F tro, trohet

figura, ae F form, gestalt

filius, i M son

filia, ae F dotter, jfr filial

filum, i N tråd, ödestråd

finio 4 (finis slut) sluta, göra slut på, begränsa

finis, is M gräns, slut, jfr final

fio, factus sum, fieri (oregelb.) göras, bliva, ske

firmamentum, i N fäste

firmus, a, um fast, stadig, stark

flavus, a, um gul

Flavius, a, um flavisk, jfr den flaviska kejsarätten

floreo, florui, - 2 blomstra, jfr florera

flos, floris M blomma, jfr fra. fleur, flora, floskler ( = ’blomstrande’ språk utan innehåll, tomma fraser)

fluctuo 1 gunga

flumen, inis N flod, å

fluo, fluxi, - 3 flyta

focus, i M eldstad, härd

foedus, a, um ful

fons, fontis M källa, springbrunn, jfr fontän

foris, is F dörr

forma, ae F form, utseende

formosus, a, um formskön, vacker

fortasse (adv.) kanske

fortis, e tapper, stark, modig

fortuna, ae F slump, öde, förmögenhet, jfr eng. fortune

forum, i N torg

fossa, ae F grav, kanal

fractura, ae F brott

frater, tris M broder

fraus, fraudis F bedrägeri

frendo, - 3 gnissla

frequens, entis ständig, talrikt församlad, rikt försedd med (abl.), jfr frekvent

frons, frontis F framsida, panna, front

frumentum, i N spannmål

frustra (adv.) förgäves

fuga, ae F flykt

fugio, fugi, fugitum 3B fly, jfr fugitive

fugo 1 fördriva

fundamentum, i N grund, källargrund, fundament

fustis, is M knölpåk

futurus, a, um (futurum particip till sum) kommande

                    UPP

G

Gallia, ae F Gallien, ung. nuv. Frankrike

Gallia Cisalpina Gallien hitom Alperna (från Rom räknat), nuvarande norra Italien

gallus, i M tupp

garcifer, garciferi M tjänare

gaudeo, gavisus sum (halvdeponens) 2 glädja sig, känna glädje, vara glad

gaudium, i N glädje

geminus, i M tvilling

genetrix, tricis F (stam)moder (-trix, -tricis suffix för femininum)

gener, eri M svärson

gens, tis F släkt, ätt, folkstam

genus, generis N börd, kön, slag

geographicus, a, um geografisk (ph uttalas som f)

gero, gessi, gestum 3 utföra, uträtta

gigno, genui, genitum 3 alstra

gladiator, oris M fäktare, gladiator

gladiatorius, a, um gladiator-, tillhörig en gladiator

gladius, i M svärd

gloria, ae F ära, jfr fra. gloire

Graecus, a, um grekisk

grandis, e stor, jfr fra. grand

1. gratia, ae F tack, tacksamhet, nåd; gratias agere alicui framföra tack till någon, tacka någon; gratis (abl. pl.) av nåd, jfr sv. gratis

2. gratia (med gen.) för ... skull, exempli gratia till exempel

gratus, a, um angenäm, kärkommen; tacksam

gravis, e adj. tung, allvarlig

gremium, i N sköte, famn

grex, gregis M hjord

gubernator, oris M styrman, styresman

gustatio, onis F smörgåsbord, förrätt

gusto 1 smaka, äta en bit, äta mellanmål, fr. gouter

gyro 1 vrida

                  UPP

H

hactenus hittills

habeo, habui, habitum 2 ha

haedus, i M get, killing

Hannibal, Hannibalis M egennamn

haruspex, icis M spåman

hepatica, ae F sippa, av grek. ordet för lever (hepat-), jfr hepatit inom medicinen och eng. liverwort, ty. Leberblume

herba, ae F växt, gräs, jfr herbarium, fra. herbe

hereditas, atis F arv

heu (interjektion) ve, ack, med dativ

heus (interjektion) hör hit, hallå

hic (adv.) här

hic, haec, hoc denne, den här

hiems, hiemis F vinter

hirundo, inis F svala

Hispania, ae F Spanien

historia, ae F historia, beskrivning; naturalis historia naturalhistoria, naturkunskap

hodie (hoc die på denna dag) i dag

Holm(i)ensis, e stockholmsk, från Stockholm

homo, inis M människa

honeste (adv. till honestus) hedersamt

honestus, a, um hedervärd, aktad

honor, oris M heder, ära, hedersbetygelse

honoratus, a, um hedrad, ärad

honorificus, a, um (honor + facere) ärofull

hora, ae F timme

horror, oris M skräck

hortus, i M trädgård, jfr hortikultur

hospes, hospitis M gästvän, värd, gäst, jfr hospital, hotell, fra. hote

hostia, ae F offergåva

hostis, is M och F fiende

humor, oris M fuktighet, vätska

huc hit

humanus, a, um mänsklig, jfr human

humerus, i M skuldra: ab utroque humero vid vardera skuldran/vid båda skuldrorna

humus, i F mark, jord

hymnus, i M lovsång

                            UPP

I

iaceo, iacui, - 2 ligga

iacio, ieci, iactum 3B kasta

iacto 1 kasta

iactus, a, um (perF part. till iacio 3B) kastad 

iam redan, nu (vid negation) längre

ianitor, oris M portvakt

Ianiculum, i N Janiculum kulle väster om Tibern

ianua, ae F dörr, port, jfr guden Janus och månaden januari

ibi där

ideo därför

Idus, uum F plur. (plurale tantum) månadens mittdag. I mars, maj, juli o. oktober inträffar denna mittdag den 15, i övriga månader den 13.

igitur alltså

ignotus, a, um okänd

ignis, is M eld , jfr eng. ignition

ille, illa, illud denne, den där

illuc dit

illustris, e märkvärdig, berömd

illustro 1 åskådliggöra

Illyria, ae F Illyrien, nuv. Dalmatien, Bosnien och Albanien

imago, inis F bild, jfr eng. imagine

immolo 1 offra

impensa, ae F kostnad, bekostnad

imperator, oris fältherre, kejsare

imperium, i N makt, befälsrätt, välde

impero 1 befalla; imperare alicui aliquid ålägga någon (att lämna) något

im-pleo, in-plevi, im-pletum (in+pleo 2) 2 fylla i, göra fulltalig, fullborda

im-pono, im-posui, im-positum 3 (in + pono 3) sätta, ställa, lägga i el. på, följs av dat.

im-probus, a, um ohederlig, ond, elak; vok. improbe (som skällsord) kanalje, skojare

im-providus, a, um tanklös, obetänksam

in (prep. med abl.) = i, på; (prep. med ack. ) till, in i

in-cendium, i N brand

in-cendo, incendi, incensum 3 upptända

in-certus, a, um osäker

in-cipio, in-cepi, in-ceptum 3B (in + capio 3B) eg. taga i, börja; iter incipere börja en resa

in-cludo, in-clusi, in-clusum 3 innesluta, omringa

in-cola, ae M invånare

in-colo, in-colui, - 3 bo

index, indicis M register

in-duco, in-duxi, in-ductum 3 införa

in-duo, in-dui, in-dutum 3 ikläda sig, taga på sig

in-fans, antis som inte kan tala, barn, jfr fra. enfant

in-fero, in-tuli, il-latum, in-ferre (oregelb.) bära in, föra in: bellum alicui inferre börja krig mot någon

inferus, a, um belägen nederst, nedantill boende, den som är i underjorden

inferior komparativ = ’nedre’, längre ner

infernum, i N dödsriket, helvetet

in-ficio, in-feci, in-fectum 3B färga, förgifta, jfr infektera (av perfektparticipstammen)

infimus, a, um nederst, nedersta delen av, foten av

in-firmus, a, um svag

influenza, ae F influensa (ital. form av lat. influentia)

infra (adv. o. prep. med ack.) nedanför

in-gemisco, in-gemui, - 3 sucka

ingens, entis väldig

in-gredior, in-gressus sum, in-gredi deponens 3 gå, tåga in i, jfr ingrediens, ingress

in-habito 1 bebo

in-imicus, i M (in + amicus) ovän, fiende, jfr enemy

initium, i N början

in-iuria, ae F oförrätt

in-numerabilis, e otalig, oräknelig

inopia, ae F hjälplöshet

in-ordinatus, a, um oordnad, förvirrad

in-scribo, in-scripsi, in-scriptum 3 skriva in, inrista, sätta som inskrift

in-sero, in-serui, in-sertum 3 infoga, lasta in

insula, ae F ö

intel-lego, intel-lexi, intel-lectum 3 förstå, jfr intelligens

intel-ligo, se intellego

inter (prep. med ack.) mellan, bland, (om tid) under, jfr fra. entre

interdum ibland

interea (adv.) under tiden

inter-fector, oris M mördare

inter-ficio, inter-feci, inter-fectum 3B döda

inter-rogo 1 fråga

intra (prep. med ack.) innanför, inom

intro 1 träda in, beträda, gå in i

intro-eo, intro-ii, intro-itum, intro-ire (oregelb.) gå in

intro-itus, us M ingång(stext)

intro-mitto, intro-misi, intro-missum 3 släppa in

in-ultus, a, um ostraffad

in-vado, in-vasi, in-vasum 3 tåga in, anfalla

invenio, in-veni, in-ventum 4 (åter)finna, jfr eng. invention

investigo 1 spåra upp

invito 1 inbjuda (som gäst), jfr invitera

invitus, a, um mot sin vilja, motvillig, ovillig

invidia, ae F avund(sjuka)

in-voco 1 anropa, åkalla

in-volvo, in-volvi, in-volutum 3 rulla in

iocus, i M skämt

ipse, ipsa, ipsum själv, gen. ipsíus, dat. ipsi

ir-rideo, ir-risi, ir-risum 2 (in+rideo 2) håna

ira, ae F vrede

iratus, a, um vred, vredgad

irrisor, oris M förhånare

ir-ruo, ir-rui, - 3 störta fram

is, ea, id han, hon, den, det, denne, gen. eius, dat. ei

iste, ista, istud denne, den där, gen. istíus, dat. isti

ita så, på så sätt

itaque således, alltså, därför

iter, itineris N väg, resa, iter facere resa, jfr eng. itinerary

iubeo, iussi, iussum 2 befalla

iucundus, a, um angenäm, behaglig, underbar

Iudaeus, i M jude

iudex, icis M (ius + dicere) domare

iudico 1 döma

iugulum, i N hals

iungo, iunxi, iunctum 3 förena, jfr eng. junction och sv. konjunktion = "förenings­ord".

Iunius (mensis) månaden juni, iunius, a, um är adjektiv: hörande till månaden juni

Iuppiter, Iovis M Juppiter

iurgium, i N gräl

iussus, us M befallning, meo iussu på min befallning

iuvenis, e ung; iuvenis, is M yngling

iuventus, iuventutis F ungdom

iuvo 1 hjälpa

iuxta (prep. med ack.) bredvid

                            UPP

K

kal. = kalendae, arum F (plurale tantum) den första dagen (i månaden)

Kyrios grek. Herre; Kyrie vokativ. Grek. adj. kuriako/n ’det som tillhör Herren’ har blivit sv. kyrka, eng. church och ty. Kirche

                        UPP

L

labellum, i N läpp, diminutiv till labrum

laboro 1 arbeta

labor, oris M arbete, gärning

labor, lapsus sum, labi deponens 3 glida

laboriosus, a, um (labor, oris arbete) arbetsam, strävsam

labrum, i N läpp

lacero 1 sönderslita

lacrima, ae F tår

lacrimosus, a, um (lacrima, ae tår) sorglig, tårfylld

lactuca, ae F sallad

lacus, us M sjö, fra. lac, eng. lake

laetitia, ae F glädje

laetus, a, um glad

lapsus, us m glidande, misstag

lassus, a, um trött

latens, entis dold, dolsk, som inte är öppen

lateo, latui 2 vara fördolt

Latinus, a, um latinsk

latro, onis M rövare

1. latus, a, um bred

2. latus, lateris N sida, jfr bilateral

laurea, ae F lager, lagerkrans

laureus, a, um lager-, av lager

laus, laudis F beröm, ära, lovsång

lavo 1 tvätta, pass. tvätta sig, bada, jfr lavemang, eng. lavatory

lectus, i M soffa, säng, bädd

legatus, i M underbefälhavare, sändebud

legifer, i M lagman

lego, legi, lectum 3 plocka, läsa (upp), jfr legend, eng. legible

lenis, e mild

lente (adv. till lentus) långsamt

lentus, a, um långsam

leo, leonis M lejon, under medeltiden symbol för djävulen

lex, legis F lag, jfr legal

libens, entis villig

libenter (adv. till libens) gärna

1. liber, libera, liberum fri

2. liber, libri M bok, jfr fr. livre, eng. library

liberalis, e frikostig, ädel, älskvärd

libero 1 befria

libet, libuit (opers.) det lyster, behagar

licet, licuit (opers.) det är tillåtet, alicui för någon

ligneus, a, um av trä (lignum, i N trä)

lignum, i N trä

limes, limitis, M gränslinje, jfr eng. limit

lingua, ae F språk

linter, tris F båt

littera, ae F bokstav, pl. brev, studier, litteratur, handlingar, jfr litteratur, illitterat, eng. letter, fra. lettre

litus, litoris N strand

locus, i M plats, plats, plur. loca, orum N (= platser i naturen, en trakt) eller loci, orum M (+ ställen i böcker)

longe (adv. till longus) långt borta

longinquus, a, um långt bort belägen, avlägsen

longus, a, um lång

loquor, locutus sum, loqui deponens 3 tala, jfr eloquent

luceo, luxi, - 2 (lux, lucis F ljus) lysa

lucerna, ae F lampa

ludo, lusi, lusum 3 leka

ludus, i M eg. spel, lek, offentligt skådespel, skola

luna, ae F måne, jfr fra. lune

lupus, i M varg

lux, lucis F ljus, ante lucem före gryningen

luxus, us M lyx, slösaktig prakt

luxuriose (adv. till luxuriosus) lyxigt,"i sus och dus"

                            UPP

M

Macedonia, ae F Makedonien

machina, ae F maskin

madidus, a, um våt, fuktig; vino madidus drucken

maecenas, maecenatis M mecenat

maestitia, ae F sorg, smärta

magis mer

magister, tri M, lärare, magister (akademisk titel)

magistra, ae F lärarinna

magistratus, us M ämbetsman

magnificus, a, um, magnificentior, magnificentissimus (oregelb. komparation) ståtlig

magnitudo, dinis, F storlek

magnopere (adv.) i hög grad

magnus, a, um, maior, maximus stor

majalis, e (Maius maj) ’som blommar i maj’; convallaria majalis liljekonvalje

maior, maius större, jfr majoritet

male adv. dåligt

male-dico, male-dixi, male-dictum 3 tala illa om, maledicere alicui tala illa om någon

maledictus, a, um fördömd, förbannad

malum, i N äpple

malus, a, um ond; malum, i N olycka

mamma, ae F bröst

mandatum, i N uppdrag, befallning

manduco 1 äta, jfr fra. manger

mane om morgonen, tidigt

maneo, mansi, mansum 2 vara kvar, stanna, återstå

manus, us F hand

mare, maris N hav

margarita, ae F pärla

maritus, i M make, äkta man, jfr fra. mari

marmoreus, a, um av marmor, marmor-

Martius, a, um tillhörig Mars, Martis (krigsguden): campus Martius Marsfältet

mater, matris F moder

mathematicus, a, um matematisk

mausoleum, mausolei N gravbyggnad, urspr. en gravvård över kung Mausolos i Mindre Asien

maxime (adv.) maximalt, mycket högt

maximus, a, um, störst, äldst

meatus, us M gång

medicus, i M läkare

medius, a, um mellerst, mitterst: in medio atrio i mellersta (delen av) atriet, mitt i atriet

melior, melius bättre, jfr fra. meilleur

membrum, i N lem, medlem, jfr eng. member

memoria, ae F minne, jfr eng. memory

mens, mentis F sinne, själ, jfr mental

mensa, ae F bord: mensa prima huvudrätten, mensa secunda efterrätten

mensis, is M månad

mercator, oris M köpman, jfr merkantil

mercennarius, i M daglönare

meretrix, icis F älskarinna

mergo, mersi, mersum 3 doppa, dränka, eng. merge; i passivum sjunka

meridies, meridiei M middag (media + dies blir genom dissimilation *meria dies), jfr meridian

meritum i N förtjänst

metallum, i N metall

metus, us M fruktan, metu alicuius av fruktan för någon

meus, a, um (possessivt pron.) min

mi vokativ av meus

miles, militis M soldat, riddare, jfr militär, militant

minimus, a, um minst

minister, tri M tjänare

minor, minatus sum, minari deponens 1 hota, följs av ack. med infinitiv

miror, miratus sum, mirari deponens 1 undra (på)

mirus, a, um underlig, sällsam

miser, misera, miserum eländig, olycklig, jfr miserabel, misär

misericordia, ae F medlidande

mitto, misi, missum 3 sända, skicka

modo (adv.) blott., endast; modo ... modo än ... än; non modo ... sed etiam inte blott ... utan även

modus, i M mått, gräns, sätt

moenia, ium N (pl. tantum) befästningsverk, försvarsmur

molestus, a, um besvärlig

molior, molitus sum, moliri deponens 4 sätta i gång

Moneta, ae F mynt, också tillnamn för Juno, jfr eng. money

moneo, monui, monitum 2 erinra, uppmana, säga till, varna 

mons, montis M berg, kulle, jfr fra. mont

monstro 1 visa, jfr demonstrera

monumentum, i N minnesmärke

mora, ae F dröjsmål, uppskov

morbus, i M sjukdom, jfr morbid

mordeo, momordi, morsum 2 bita

morior, mortuus sum, mori deponens 3B dö

mors, mortis F död, jfr mortalitet

morsus, us M (mordeo 2 bita) bett

mortuus, a, um (mors, mortis F död) död

mos, moris M sed

moveo, movi, motum 2 röra, jfr motion

mox snart

munio 4 befästa

mula, ae F mulåsna

mulier, mulieris F hustru, fru, kvinna

mulio, onis M mulåsnedrivare

multitudo, dinis F mängd

multus, a, um mången, plur. många

mundus, i M värld

munus, muneris N gåva, tjänst

murus, i M mur

musculus, i M muskel

muto 1 ändra

                            UPP

N

nam (konjunktion) ty, nämligen

narro 1 berätta, följs av ack. med infinitiv

nascor, natus sum, nasci deponens 3 födas

nato 1 simma

natura, ae F naturen, jfr nascor

natus, a, um född, gammal

nauta, ae M sjöman, jfr nautisk

navalis, e (navis skepp) skepps-, sjö-

navigo 1 (navis, is F skepp) segla

navigabilis, e (navigo 1 segla) segelbar, farbar

navis, is F skepp; navis longa krigsfartyg (eg. långskepp), jfr eng. navy

1. ne (negation vid konjunktiv i huvudsats) ej, icke; ne ... quidem inte ens

2. ne (konjunktion i avsiktsbisats eller objektsbisats) för att inte, resp. att inte

3. ne (enklitisk frågepartikel) om, huruvida (i indirekt frågesats), översätts ej i direkt frågesats; ne ... an om ... eller (i indirekt frågesats)

Neapolis, is (i-stam) Neapel; Neapoli abl. loci , på grek. betyder namnet Nystad Neapolitanus, a, um neapolitansk, belägen vid Neapel

nec (neque) och inte, men inte; nec ... nec (neque ... neque) varken ... eller 

necesse est det är nödvändigt

necessarius, a, um nödvändig, behövlig

necessitas, atis F nödvändighet, nödtvång

neco 1 döda, mörda

negligentia, ae F likgiltighet

nego 1 förneka

negotium, i N syssla, sak, affär, jfr eng. negotiation, negociate

nemo ingen, gen. saknas, dat. nemini

nemorosus, a, um befintlig i lund; anemone nemorosa vitsippa

nemus, nemoris N lund

neque se nec

ne-queo, ne-quivi (oregelb.) inte kunna

ne-scio 4 (ne + scio) inte veta, vara okunnig

neuter, tra, trum ingendera, ingen

nihil (proN) eller nil ingenting, inte någonting, intet, inte något, jfr nihilism

niger, nigra, nigrum svart, mörk, jfr neger

nimis alltför, särdeles

nisi om inte, (efter negation) utom; non nisi endast

niteo, nitui 2 glänsa

nix, nivis F snö

nobilis, e ryktbar, förnäm, subst. ädling, jfr nobel; hepatica nobilis blåsippa

nobiscum (= cum nobis) med oss

noceo, nocui, nocitum 2 skada

noli, nolite imperativ av nolo, används när im­perativ negeras: noli me tangere rör mig inte

nolo, nolui, nolle (non+volo) inte vilja

nomen, nominis N namn; nomine (eg. med hänsyn till namnet) med namnet, jfr nominera

non inte

nondum (adv.) ännu icke

nosco, novi, notum 3 lära känna, erfara

noster, nostra, nostrum (poss. pron.) vår

nota, ae F märke

notarius, i M skrivare

notitia, ae F kännedom, bekantskap

noto 1 sätta märke på, anteckna

notus, a, um känd, bekant

nox, noctis F natt, jfr nocturne

nubo, nupsi, nuptum 3 (om kvinna) gifta sig med, följs av dat.

nudus, a, um naken, bar

nullus, a, um ingen, jfr noll; geN nullíus

num frågepartikel månne?, väl icke? Num antyder, att man väntar nekande svar (inte tror på sin förmodan)

numero 1 räkna

numerus, i M antal

nummus, i M penning

numquam aldrig

nunc nu

nuper nyss

nux, nucis F nöt, jfr nuclear (power)

                               UPP

O

ob (prep. med ack.) på grund av, för ... skull

obduro 1 hålla ut, vara hård, jfr durus hård

ob-eo, ob-ii, ob-itum, ob-ire

obscurus, a, um mörk; obscurum mörkret

observo 1 iaktta, jfr observera

obses, obsidis M el. F gisslan

ob-sideo, ob-sedi, ob-sessum 2 belägra

ob-tineo, ob-tinui, ob-tentum 2 vinna, få, jfr eng. obtain, fra. obtenir

ob-volvo, ob-volvi, ob-volutum 3, inlinda, täcka, jfr involvera

occasio, onis F tillfälle

1. oc-cido, oc-cidi, oc-cisum 3 (ob + caedo 3 fälla) hugga ned, döda

2. oc-cido, oc-cidi, - 3 (ob+cado falla 3) falla, stupa, (om solen) gå ned

occupatus, a, um upptagen, ständigt sysselsatt, eng. occupied, fr. occupé

occupo 1 besätta, intaga

oceanus, i M hav

oculus, i M öga, jfr okulär

odiosus, a, um förhatlig, vedervärdig

odium, i N hat

odor, oris m lukt, odör

of-fero, ob-tuli, ob-latum, of-ferre (oregelb.) erbjuda, bära fram

of-fertorium, i N sång under det att man bär fram brödet och vinet

officium, i N tjänst, plikt, syssla, uppdrag

ohe (interjektion) stopp!

oleo, olui, -  2 lukta

olim fordom, en gång, sedan lång tid tillbaka

olus, oleris N grönsak, ört

omen, inis N förebud

omnis, e varje, hel, all

omnium (vid superlativ) allra

onerarius, a, um last- (onus, oneris N last, börda); navis oneraria lastfartyg

onus, oneris N börda

oportet, oportuit 2 (opers.) det är tillbörligt

oppidum, i N (landsorts)stad

op-pressus, a, um förtryckt

op-primo, op-pressi, op-pressum trycka ned, förtrycka

opto 1 önska

opulentus, a, um rik

opus, operis N arbete, verk, bokverk, byggnadsverk

orator, oris M talare

oratio, onis F tal; orationem habere hålla tal

orbis, orbis M cirkel, krets, värld

ordo, dinis M ordning, rad, skara

Oriens, entis (= ’den uppgående’ solen) Orienten, dvs. Syrien och Egypten

orientalis, e österländsk; papaver orientale eldvallmo

orior, ortus sum, oriri deponens 4 gå upp

ornatus, a, um prydd

orno 1 utrusta, förse, pryda

oro 1 bedja (eg. tala)

os, oris N mun

os, ossis N (skelettets) ben

osores pl. hatare, ’de som hatar oss’

ostendo, ostendi, ostentum 3 visa, jfr ostentativt

ostiarius, i M portvakt (ostium, i N ingång)

ostium, i N mynning (os, oris N mun)

otium, i N ledighet, fritid, ledig tid

ovis, is F får, lamm

ovum, i N ägg, jfr oval, ovarium

                                 UPP

P

paco 1 (pax, pacis F fred) tvinga till fred

pactum, i N överenskommelse, jfr pakt

paedagogus, i M ledsagare, slav som följde sin herres barn till skolan eller idrottsplatsen

paene (adv.) nästan

paeninsula, ae F (paene = nästan) halvö

paenula, ae F reskappa, stort tygstycke med hål för huvudet ( en regnkrage)

palam (adv.) öppet

Palatinus, a, um palatinsk, adj. till Palatium, jfr sv. palats

pallidus, a, um blek

palus, udis F träsk, sumpmark

paluster, tris, tre (palus, paludis F träsk,) träsk-

panis, is M bröd, jfr panera, fra. pain (riche)

pannus, i M tygstycke

Pántheon (grek.) tempel för alla gudar, jfr panteism

papaver, eris N vallmo, papaver somniferum opievallmo

par, paris lik, jämlik, likställd

paratus, a, um beredd, redo

Parca, ae F ödesgudinna. Dessa var enligt myten tre: Clotho, Lachesis och Atropos

parco, peperci, - 3 skona, följs av dat.

parens, entis M och F fader, moder, jfr eng. fr. parents

pareo, parui 2 lyda

paries, parietis F vägg

pario, peperi, partum 3B föda, skapa

paro 1 göra i ordning, utrusta, förbereda, jfr preparera

pars, partis F del; pl. även roll, uppgift

parvulus, a, um (diminitivum till parvus) liten; substantiverat mask. liten pojke, i pl. = barn, jfr parvel

parvus, a, um liten

pasco, pavi, pastum 3 utfordra, släppa på bete, valla, beta, jfr pastor (eg.=herde)

passer, eris M sparv

pastor, oris M herde, kyrkoherde

pater, patris M fader

patior, passus sum, pati deponens 3 lida, utstå, jfr patient; perfekt part. passus = efter att ha utstått...

patria, ae F fädernesland

patronus, i M förespråkare

paulum (adv. till paulus) en liten stund

pauper, pauperis fattig

pavo, onis M påfågel

pax, pacis F fred, frid, jfr pacifist, eng. peace

peccatum, i N synd

pecco 1 synda

pecunia, ae F pengar

pendeo, pependi, -  2 hänga, bero

per (prep. med ack.) genom, över, under (om tid)

per-ago, per-egi, per-actum 3 driva igenom, fullborda, tillbringa

per-cipio, per-cepi, per-ceptum 3B förstå, jfr perception

per-do, per-didi, per-ditum 3 förgöra, förlora

peregre (adv.) utomlands

per-eo, per-ii, per-itum, per-ire (oregelb.) dö, gå under, förgås, jfr eng. perish

perennis, e (per+ annus) varaktig, evig, jfr perenn

per-ficio, per-feci, per-fectum 3B helt genomföra, fullborda

pergo, per-rexi, per-rectum 3 fortsätta

peritus, a, um kunnig, skicklig, alicuius rei i fråga om något

periculum, i N fara, jfr fra. péril

per-maneo, per-mansi, per-mansum 2 förbli, bestå

pernocto 1 (nox, noctis F natt) övernatta

perpetuus, a, um ständig, oavbruten

per-terreo, per-terrui, per-territum 2 förskräcka

pertinax, acis envis, ihållande

per-venio, per-veni, per-ventum 4 komma fram, anlända

pes, pedis M fot (även som måttsord), jfr pedal, eng. pedestrian

peto, petivi, petitum 3 uppsöka, anfalla, begära, jfr petition, petita

petra, ae F klippa

Pharsalus, i F stad i Tessalien

Philippi, orum M plur. Filíppi, stadsnamn

philosophus, i M filosof, lärd man

pictor, oris M (pingo 3) målare

pictura, ae F (pingo 3) tavla, eng. picture

pietas, atis F fromhet, barmhärtighet

pignus, pignoris N (under)pant, bekräftelse

pingo, pinxi, pictum 3 måla, jfr eng. picture

piper, piperis N peppar

piscina, ae F eg. fiskdamm (piscis, is M fisk), bassäng

piscis, is M fisk

pius, a, um from, trofast, barmhärtig

placeo, placui, placitum behaga, följs av dat.

placidus, a, um lugn, stilla

plaga, ae plåga, slag, sår, hugg

planta, ae F planta, växt

plebs, plebis F (det lägre) folket, plebejerna

plenus, a, um full, fylld, med abl. eller gen. = ’full av’ eller ’med något’, jfr fra. plein; plenum fullt (bevistat sammanträde), in pleno i sin helhet

plerúmque (adv.) mestadels

1. Plinius, Gaius Caecilius Plinius Secundus, kallad Plinius den yngre, författare (ca 61 - 113 e. Kr.)

2. Plinius, Gaius Plinius Secundus, kallad Plinius den äldre, romersk naturforskare (23-79 e. Kr.)

ploro 1 gråta, jfr fra. pleurer

plumbum, i N bly, jfr plomb

plures, a flera (komparativ till multus)

plus (adv.) mer (komparativ till multum)

plurimus, a, um flest (superlativ till multus); plurimi, ae, a de flesta, en stor mängd

poculum, i N bägare

poena, ae F straff

pomum, i N frukt, i synnerhet äpplen och päron

pono, posui, positum 3 sätta, ställa, lägga, jfr position, deponera

pons, pontis M bro

pontifex, pontificis präst

Pontus, i M hav, Svarta havet, landet vid Svarta havet

populus, i M folk

porcus, i M svin, jfr eng. pork

porta, ae F port

portio, onis F del, andel

porto 1 bära, jfr import, export, eng. porter

posco, poposci, - 3 fordra, kräva

pos-sideo, pos-sedi, pos-sessum 2 äga

1. post (adv.) senare, aliquot annis (= måttets abl.) post några år senare

2. post (prep. med ack.) efter, bakom

peristylum, i N peristyl, pelargård

postea (adv.) senare

posterus, a, um följande

postquam (temporal konjunktion) sedan, efter det att

postremo (adv.) slutligen, till slut

postridie (posterus+dies) följande dag, dagen efter

postulo 1 fordra

potens, entis mäktig

potestas, atis F makt, välde, myndighet

prae-fero, prae-tuli, prae-latum (oregelb.) bära framför sig, låta bära framför sig

praebeo, praebui, praebitum 2 framräcka, ge, erbjuda

praeco, onis M härold

praegnans, antis havande

praesepium, i N krubba

praesertim särskilt

praeses, praesidis, M ledare, styresman

prae-sto, prae-stiti, prae-stitum (prae-statum) 1 fullgöra, jfr prestera, praestare alicui aliqua re överträffa någon i någon sak

prae-sumo, prae-sumpsi, prae-sumptum 3 på förhand (an)ta, förmoda

praeter-eo, praeter-ii, praeter-itum, praeter-ire (oregelb.) gå förbi, gå till ända, jfr tempus praeteritum

prandeo, prandi, pransum 2 frukostera, äta frukost

prandium, i frukost

pratensis, e (pratum, i N äng) ängs-

pratum, i N äng

preces, precum F pl. böner

primas, atis M kyrkans ledare, förman

primo (adv.) först

primogenitus, a, um förstfödd

primulus, a, um allra först

primum (adv.) för första gången, först

primus, a, um först, primi magistri elementarlärarna

princeps, cipis M (den) främst(e), ledare, furste, kejsare, jfr prins

prior, prioris tidigare, föregående

prius (adv.) förr

priusquam (temporal konjunktion) innan

privatus, a, um egen, enskild, privat

pro (prep. med abl.) framför, för, i stället för, såsom

pro-cedo, pro-cessi, pro-cessum 3 gå framåt, skrida fram

procella, ae F storm

prodigus, a, um slösaktig

prodigium, i N förebud, järtecken

proelium, i N strid

pro-fero, pro-tuli, pro-latum, pro-ferre (oregelb.) bära framåt, skjuta (fram)

pro-ficiscor, pro-fectus sum, pro-ficisci deponens 3 bege sig i väg, resa

pro-fiteor, pro-fessus sum, pro-fiteri deponens 2 förklara, förkunna, erbjuda

profundus, a, um djup

pro-gredior, pro-gressus sum, pro-gredi deponens 3 gå fram, ge sig i väg, jfr progressiv

pro-iicio, pro-ieci, pro-iectum 3 (pro + iacio 3B) kasta fram, locka fram, jfr projektor

pro-mitto, pro-misi, pro-missum 3 lova, följs av dat.

pro-moveo, pro-movi, pro-motum 2 föra fram

pronuntio 1 kungöra, tillkännage; följs av ack. med infinitiv

1. prope (prep. med ack. ) nära

2. prope (adv.) nära, nästan

propero 1 skynda

propino 1 dricka till, servera

propius (adv.) närmare (komparativ till adv. prope nära)

proprius, a, um egen, enskild, personlig

propter (prep. med ack.) på grund av, för ... skull

pro-scribo, pro-scripsi, pro-scriptum 3 proskribera, dödsdöma.

proscriptio, onis F proskription, upprättande av listor över dödsdömda

pro-silio, pro-silui, -  4 (salio 4) hoppa fram, rusa fram

pro-spicio, pro-spexi, pro-spectum 3B se fram mot, ha utsikt mot

pro-sterno, pro-stravi, pro-stratum 3 slå till marken

pro-sum, pro-fui, prod-esse (oregelb.) gagna, följs av dat.

pro-tego, pro-texi, pro-tectum 3 framtill täcka, skydda, jfr protektionism

provincia, ae F provins, verksamhetsområde

proximus, a, um närmast (superlativ till propinquus), jfr approximera

prudens, entis klok

publicus, a, um allmän, offentlig, stats-; res publica den offentliga saken, staten

puer, pueri M pojke

pueritia, ae F barndom

pugna, ae F strid

pugno 1 strida, kämpa

pulcher, pulchra, pulchrum vacker

pulchre (adv. till pulcher) vackert

pulso 1 stöta, knacka, bulta, jfr puls, impuls

pulsus, us M puls

punio 4 straffa

purus, a, um ren

puto 1 anse, tro

Pyrrhus, i kung i Epirus i v. Grekland

                             UPP

Q

quadrigae, arum F pl. fyrspann (av hästar), även sing. finns

quaero, quaesivi, quaesitum 3 (upp)söka, (efter)fråga

qualis, e hurudan, sådan som

quam (adv.) huru, hur; quam (efter komparativ) än

quamdiu (temporal konjunktion) så länge som

quando (kausal konjunktion) eftersom

quandoque (adv.) en gång

quantum (adv.) hur mycket, så mycket som

quantus, a, um hur stor, så stor som

quasi liksom, liksom om

quattuor fyra

que (enklitisk konjunktion) och

qui, quae, quod (relativt pronomen) som

quia (kausal konjunktion) därför att

quicumque, quaecumque, quodcumque vem som helst som

quid? (interrogativt pronomen) varför?

quidam, quaedam, quiddam/quoddam en (viss), i senlatinet = obest. art.; plur. vissa, några

quidem framhävande partikel som kan lämnas oöversatt; quidem ... sed visserligen ... men

quietus, a, um lugn, stilla

quilibet, quaelibet, quidlibet/quodlibet vem som helst

quinquennium, i N (quinque + annus) tid av fem år, jfr decennium

1. quintus, a, um femte

2. Quintus, i M förnamn,

quis/qui, qua/quae, quid/quod (indefinit pronomen) någon

quis/qui, quae, quid/quod (interrogativt pronomen) vem, vilken, vad

quisquam, quidquam (indefinit pronomen) någon

quisque, quaeque, quidque/quodque varje, var och en

quivis, quaevis, quidvis/quodvis vem som helst

1. quo - eo ju - desto (måttets abl.)

2. quo (interrogativt adv.) vart

3. quo (relativt adv.) dit

1. quod ( kausal konjunktion) därför att

2. quod (explikativt) att, vad det beträffar att

quomodo på vilket sätt, hur (abl. modi)

quondam (adv.) en gång

quoniam (kausal konjunktion) eftersom

quoque även

1. quot (interrogativt) hur många

2. quot (relativt) så många som

quotidianus, a, um daglig

                               UPP

R

raeda, ae F (fyrhjulig) vagn

rana, ae F groda

rapax, acis (rapio 3B rycka) glupsk

rapio, rapui, raptum 3B rycka, slita

rapto 1 (rapio 3B rycka) röva bort

rarus, a, um sällsynt, ovanlig

ratio, onis F förnuft

re-bello 1 åter gripa till vapen, jfr rebell

recens, recentis ny

receptaculum, i N förvaringsrum, tillflyktsort

recito 1 läsa upp, högläsa, jfr recitera

re-cipio, re-cepi, re-ceptum 3B (re + capio 3B) återta, mottaga

reclino 1 böja tillbaka, lägga ned

re-cordor, re-cordatus sum, recordari deponens 1 komma i håg, minnas

recte (adv. till rectus) rätt

rectus, a, um rät, riktig

re-curro, re-curri, re-cursum 3 springa tillbaka

reddo, reddidi, redditum 3 återge, återlämna

red-eo, red-ii, red-itum, red-ire (oregelb.) gå tillbaka, återvända

red-igo, red-egi, red-actum 3 (red + ago 3) återföra, föra tillbaka

red-imo, red-emi, red-emptum 3 (red + emo 3) återköpa (från döden), förlösa

red-itus, us M återkomst

re-fero, re-tuli, relatum, re-ferre (oregelb.) bära tillbaka, jfr referera

re-ficio, re-feci, re-fectum 3B (re+facio 3B) reparera 

reflexus, us M spegelbild

refugium, i N tillflyktsort, jfr refuge

regina, ae F drottning

regio, onis F område, trakt, region

regius, a, um kunglig

regno 1 härska, vara regent, regera

regnum, i N rike

rego, rexi, rectum 3 styra, leda

re-gredior, re-gressus sum, re-gredi deponens 3 gå tillbaka, jfr regression

regula, ae F regel

regyro 1 vrida tillbaka

religo 1 binda fast

reliquiae, arum (pl. tantum) F rester, stoft, jfr relik

reliquus, a, um övrig

re-linquo, re-liqui, re-lictum 3 lämna (kvar), överge

re-maneo, re-mansi, re-mansum 2 stanna kvar, förbli, jfr eng. remain

remedium i N botemedel

remissio, onis F (re-mitto 3 efterskänka) eftergift, förlåtelse

re-pello, re-puli, re-pulsum 3 driva tillbaka

repo, repsi, reptum 3 krypa, sakta röra sig, jfr reptil

repraesento 1 åskådliggöra, jfr representera

reputo 1 överväga, betänka

repudio 1 förskjuta, skilja sig från

requies, requiei F vila, vederkvickelse

re-quiesco, re-quievi, re-quietum 3 vila

re-quiro, re-quisivi, re-quisitum 3 (re + quaero 3 söka) (åter) uppsöka, längta efter, sakna

res, rei F sak; res publica staten, jfr republik

re-scribo, re-scripsi, re-scriptum 3 skriva tillbaka

re-sisto, re-stiti, -  3 göra motstånd, kämpa emot, jfr resistent

re-spicio, re-spexi, re-spectum 3 se (tillbaka) på

respondeo, respondi, responsum 2 svara, följs av ack. med inf.

re-surgo, re-sur-rexi, re-sur-rectum 3 (surgo < sub + rego 3) resa sig, uppstå (från de döda)

resurrectio, onis F uppståndelse

retinaculum, i N (re + tineo 2) lina, rep

re-tineo, re-tinui, re-tentum 2 (re + teneo 2) hålla tillbaka, hålla kvar, ej släppa, behålla

reus, a, um anklagad, skuldtyngd, skyldig

re-venio, re-veni, re-ventum 3 komma tillbaka

reverendus, a, um högvördig, vördnadsvärd

re-vertor, re-versus sum, re-verti deponens 3 återvända

re-vivo, re-vixi, - 3 få liv på nytt

rideo, risi, risum 2 skratta, le

ripa, ae F flodstrand

rivus, i M bäck, å

rogo 1 tillfråga, bedja

rogus, i M likbål, brasa, eld

Roma, ae F Rom; Romae (lokativ) i Rom, Romam (riktningsack.) till Rom, Roma (separativ abl.) från Rom

Romanus, a, um romersk,  substantiverat romare

rosa, ae F ros

rostrum, i n, skeppsramm ; rostra, orum talarstolen på Forum, Rostra, som var prydd med erövrade skeppsrammar

rota, ae F hjul

rotundifolius, a, um (folium, i N blad) med runda blad; campanula rotundifolia liten blåklocka

rotundus, a, um rund

rubeo, rubui, - 2 vara röd, rodna

ruber, rubra, rubrum röd, jfr rubrik, rubin

Rubicon, onis M ett vattendrag, gräns mellan Gallia Cisalpina och det övriga Italien

rursus åter, igen

rusticus, a, um (rus, ruris N land) lantlig, på landet, lant-, enkel

                          UPP

S

saccharum, i N socker

sacer, sacra, sacrum helig, helgad

sacerdos, otis M el. F präst

Sacra via gatunamn i Rom

sacrifico 1 (sacer + facio 3B) offra

sacrificium, i N offer, jfr sacrifice

saeculum, i N sekel

saepe ofta

saeptum, i N skiljevägg

saginatus, a, um gödd

sagino 1 göda

saluto 1 hälsa (på)

salus, salutis F hälsa, hälsning, välgång, jfr salut; salutem alicui dicere hälsa någon

salvator, oris M räddare

salve, salvete 2 (hälsningsord i imperativ), var hälsad(e)

salveo, - , - , 2 vara frisk, må väl

salvo 1 göra frisk, frälsa, rädda

salvus, a, um bevarad, välbehållen

sanctifico 1 göra helig, helga

sanctus, a, um helig, subst. helgon

sanguis, sanguinis M blod

sano 1 bota, läka, hela

sanus, a, um sund

sapio, sapii, -  3 ha förstånd, perfekt: vara klok

sarcina, ae F packning, utrustning

satis nog, tillräckligt, rätt, ganska, jfr eng. satisfy

Saturnus, i såningsgud, till vars ära romarna i december firade en fest, Saturnalia, där man bl. a. gav varandra gåvor, jfr våra julseder

saxum, i N sten

scandalizatus bringad på fall, misstänkt

scandalizo 1 förorsaka anstöt (scandalum, i N skandal)

scando, scandi, -  3 stiga , kliva

scelestus, a, um (scelus, eris N brott) lastbar, brottslig

scelus, sceleris N brott

schola, ae F skola

scintilla, ae F gnista

scio 4 veta, ha kunskap, jfr eng. science; följs av ack. med infinitiv

scribo, scripsi, scriptum 3 skriva

scriptor, oris M skrivare, författare

scutella, ae F fat

se (pronomen, ack. o. abl.) sig; secum (cum är här enklitiskt) = cum se

secundum (prep. med ack.) längs, utmed secundus, a, um den andre

sed men, (efter negation) utan

sedeo, sedi, sessum 2 sitta

semel en gång

semen, inis N frö, säd, efterkommande, jfr insemination

semper alltid

sempiternus, a, um (semper alltid) evig

senator, oris M (senex, senis) senator

senatus, us M (senex, senis) senat, senatssammanträde

senectus, senectutis F (senex, senis) ålderdom

senex, senis gammal, substantiverat: gubbe, jfr senil

senior, senioris (komparativ till senex) äldre

sententia, ae F mening, jfr sentens

sentio, sensi, sensum 4 känna, märka, följs av ack. med infinitiv

sepelio, sepelivi, sepultum 4 begrava

septimum (adv.) för sjunde gången

1. septimus (ordningstal) sjunde

2. Septimus förnamn

septuagesimus, a, um sjuttionde

sepulchrum, i N grav

sequestro 1 skilja

sequor, secutus sum, sequi deponens 3 följa

serenitas, atis F, renhet, klarhet

serenus, a, um klar, solig, molnfri

sermo, onis M tal, jfr eng. sermon predikan

sero (adv.) sent

servator, oris M bevarare, beskyddare

servo 1 förvara, bevara

sextum (adv.) för sjätte gången

si om

Sibylla, ae hednisk sierska

sic (adv.) så, sålunda

sicut såsom, liksom

sido, sedi, sessum 3 sätta sig

signatus, a, um förseglad

signifer, signiferi M teckenbärare

signo 1 förse med tecken, (ut)märka, prägla, jfr eng. sign

signum, i N tecken

silentium, i N tystnad, jfr eng. silence

sileo, silui, - 2 vara tyst, tiga

siliqua, ae F fruktskida

silva, ae F skog

silvester, silvestris, silvestre skogs-

similis, e lik, likartad

simplicitas, atis F enfald, enkelhet

simul samtidigt, på en gång

sincerus, a, um ren

sine (prep. med abl.) utan

singulus, a, um en i sänder, var och en

sinister, sinistra, sinistrum vänster; a sinistra parte från vänstra sidan, på vänster hand

sitio 4 vara törstig

sitis, is F törst; jfr lat. sitire törsta

situs, a, um belägen, jfr situation, eng. situated

societas, atis F förbund

sol, solis M sol

solea, ae F sandal

soleo, solitus sum halvdeponens 2 bruka, pläga

solidus, a, um stark, jfr sv. solid

1. solum (adv.) blott, bara

2. solum, i N mark, jord

solus, a, um  ensam, gen. solius, dat. soli

solvo, solvi, solutum 3 (upp) lösa, försvaga

somniferus, a, um (somnus, i M sömn + fero bära) sömngivande

somnio 1 drömma

somnium, i N dröm

somnus, i M sömn

sono 1 ljuda

sonus, i M ljud

spargo, sparsi, sparsum 3 sprida

spatium, i N tidrymd

species, speciei F sken, syn, synvinkel, art (botaniskt)

spectator, oris M åskådare , jfr eng. spectator

spectaculum, i N skådespel

specto 1 beskåda, åse; spectare ad vetta mot

speculum, i N spegel, jfr speculor speja  

spero 1 hoppas, jfr desperat

spes, spei F hopp

spiritus, us M ande

spiro 1 andas

sponte (abl.) frivilligt, av sig själv

spumo 1 skumma, porla

stannum, i N tenn, jfr stanniol

statim på stående fot, genast

statua, ae F bildstod, staty

status, us M ställning, tillstånd

statuo, statui, statutum 3 uppställa, besluta (med infinitiv), jfr statuera exempel, statuter

stella, ae F stjärna

sterto, - , - 3 snarka

stilus, i M skrivstift

stimulo 1 stimulera

sto, steti, statum 1 stå

stola, ae F klädnad

stricte (adv. till strictus) noga

studeo, studui, -  2 vara ivrig, studera, jfr eng. study, fr. étudier

studiosus, a, um intresserad, med gen. ’intresserad av’; studerande

studium, i iver, intresse, studium

stupeo, stupui, - 2 stå still, häpna

suavis, e mild, ljuvlig, angenäm

sub (prep. med abl.) under

subito plötsligt

substantia, ae F förmögenhet, ägodelar

suc-curro, suc-curri, suc-cursum 3 (sub + curro 3) hjälpa, följs av dativ

suecanus, a, um svensk

suecus, i M svensk

suf-ficio, suf-feci, suf-fectum räcka till, stå till buds

suggestus, us M tribun

sum, fui, esse vara

summus, a, um högst, högsta delen av: in summa arce högst upp på Arx

sumo, sumpsi, sumptum 3 taga (på sig)

supero 1 besegra

superus, a, um befintlig överst, ovantill boende, den som är i himlen

super (prep. med ack.) över

superior, ius (komparativ till superus befintlig över) högre belägen, övre

supinus, a, um liggande på rygg

supplex, licis bönfallande, ödmjuk

supplico 1 bönfalla

supra (prep. med ack.) ovan, ovanför

surgo, sur-rexi, sur-rectum 3 (<sub + rego) stiga upp

sus-cipio, sus-cepi, sus-ceptum 3B (sub+capio 3B) åtaga sig, mottaga

suspectus, a, um misstänkt habere aliquem suspectum misstänka någon

suus, a, um (pron.) sin

Swecia, ae F Sverige

symphonia, ae F (grek.) musik

                            UPP

T

tabellarius, i M (tabella, ae F liten bräda, skrivelse) , postbud, brevbärare

tabula, ae F vaxtavla, lagtavla, räkenskapsbok

Tabularium, ii N arkiv, statskansli

taceo, tacui, tacitum 2 tiga, förtiga

tam (adv.) så

tamen (adv.) ändå, dock, likväl

tandem (adv.) slutligen, äntligen

tango, tetigi, tactum 3 (vid)röra, jfr kontakt

tantus, a, um så stor; tantum så mycket

taraxacum, i N maskros

tardo 1 fördröja, hejda, hindra, jfr fra. retard, eng. retarded

tardus, a, um långsam, trög

Tartarus, i M helvetet

tectum, i N tak, jfr fra. toit

templum, i N tempel

tempto 1 (annan stavning tento) försöka, fresta, jfr eng. tempt och temptation

tenebrae, arum F (pl. tantum) mörker

teneo, tenui, - 2 hålla, äga, (inne)ha

tener, tenera, tenerum öm, jfr fra. tendre

tentatio, onis F försök, prövning, frestelse, jfr tentera

ter tre gånger

tergo, tersi, tersum 3 torka av, jfr eng. detergent

tergum, i N rygg; a tergo eg. från ryggen, bakifrån räknat, baktill

terminus, i M gräns, tidpunkt

ternus, a, um (distributivt räkneord) tre på varje

terra, ae F jord, mark, land, jfr fra. terre

terreo, terrui, territum 2 förskräcka, jfr sv. terror

terribilis, e förskräcklig

terror, oris M skräck

tertium (adv.) för tredje gången

tertius, a, um (ordningstal) tredje

testamentum, i N testamente

testis, is M el. F vittne

theatrum, i N åskådarplats, teater

Theodosius Theodosius, död 395 e. Kr., det romerska rikets siste kejsare.

Thessalia, ae F Tessalien

Tiberis, is M Tibern

timeo, timui, - 2 frukta

timidus, a, um rädd

timor, oris M fruktan

titulus, i M inskrift, rubrik

toga, ae F toga (stort tygstycke av ylle som romerska män draperade kring kroppen)

tolero 1 uthärda

tollo, sus-tuli, sub-latum 3 lyfta upp

torqueo, torsi, tortum 2 vrida, jfr tortyr

tot (oböjl.) så många

totus, a, um hel, gen. totius, dat. toti

tracto 1 sköta, behandla

tra-do, tra-didi, tra-ditum 3 (trans + do 1) överlämna, berätta, jfr tradera, tradition

traho, traxi, tractum 3 draga, släpa

Traianus, i kejsare 98 - 117 e. Kr.

tra-iicio, tra-ieci, tra-iectum 3B (trans+iacio 3B) föra över

trans (prep. med ack.) över, till andra sidan

trans-eo, trans-ii, trans-itum, trans-ire (oregelb.) gå över, jfr transitohandel

trans-fero, trans-tuli, trans-latum, trans-ferre (oregelb.) föra över, flytta över

trans-figo, trans-fixi, trans-fixum 3 genomborra

transporto 1 bära över

tremendus, a, um fruktansvärd

tremo, tremui, - 3 darra

tremor, oris M (tremo 3 darra) darrning, bävan

tremulus, a, um darrande, jfr populus tremula poppel

tribunicius, a, um tillhörig en folktribun

tribunus plebis M folktribun

tricesimum (adv.) för trettionde gången

triclinium, i N matsal (grek. tri- tre + klinä soffa), jfr klinik.

tricolor, oris trefärgad

trifolius, a, um trebladig; substantiverat trifolium, i N = trebladig växt (folium, i N blad)

tristitia, ae F dysterhet, jfr tristess

triumphalis, e triumf-

triumpho 1 fira triumf

triumphus, i M triumftåg

triumvir, viri M triumvir, treman, medlem av ett tremannakollegium

tuba, ae F basun, trumpet

tum (adv.) därpå

tumulus, i M kulle, gravkulle, grav

tunc (adv.) därefter

turba, ae F hop, skara, virrvarr, oro

turbulentus, a, um (turba, ae F) orolig, (om vatten) grumlig

turpis, e skamlig

turris, is F torn

Tuscus, a, um etruskisk, etrusker-

tutus, a, um trygg, säker

tuus, a, um din

Tyrrhenus, a, um tyrrhensk, etruskisk

                             UPP

U

1. ubi (interrogativt adv.) var?

2. ubi (relativt adv.) där, varest

3. ubi (temporal konjunktion) så snart som; följs av lat. perfekt ind. som vid översättning blir sv. pluskv.

ubique (adv.) överallt

ullus, a, um någon, gen. ullius, dat. ulli

Ulpius, a, um släktnamnsadjektiv: kejsar Trajanus hette Marcus Ulpius Traianus

ultimus, a, um sist, ytterst, jfr ultimatum

ultio, onis F hämnd, straff

ultor, oris M hämnare

ultra (prep. med ack.) bortom, över

umbra, ae F skugga

umquam någon gång

una (adv.) tillsammans, gemensamt, samtidigt

unda, ae F våg

unde (adv.) varifrån

undique (adv.) från alla håll, på alla håll

uniflorus, a, um (flos, floris M blomma) med en enda blomma; campanula uniflora fjällklocka

universus, a, um hel, pl. samtliga; universum det hela, världsalltet

unus, a, um en, ett, gen. unius, dat. uni

Uplandiae, arum upplanden, Uppland

urbs, urbis F stad, huvudstad

urgeo, ursi, - 2 trycka, pressa, i passivum: tvingas

uro, ussi, ustum 3 bränna

usque ända

1. ut (komparativt) såsom, liksom; komparativt ut följs av indikativ

2. ut (temporal konjunktion) så snart som; temporalt ut följs av lat perF ind. som översätts med sv. pluskv.

3. ut (konjunktion i avsiktsbisats eller objektsbisats) för att, resp. att

4. ut (konjunktion i följdbisats) så att, observera sic ... ut så ... att

uter, utra, utrum vilkendera, vilken (av två), gen. utrius, dat. utri

utérque, útraque, utrúmque (pronomen) vardera, båda; ab utraque parte på båda sidor

utinam ack om, o att, om... ändå

utrimque (jfr uterque båda) från båda sidor, på båda sidor

utrum ... an (i indirekta frågesatser där alternativ läggs fram) om ... eller

uxor, oris F hustru, eng. uxorious

                                 UPP

V

vacuus, a, um tom

vado, vasi, - 3 gå, bege sig åstad, jfr invadera

vae (interjektion) ve

vagor, vagatus sum, vagari deponens 1 ströva omkring, jfr vagabond

valde (adv. till validus) väldigt, mycket, i hög grad

valedico, valedixi, - 3 säga farväl

valeo, valui, - 2 vara stark, må väl, jfr convalescent, invalid; vale farväl

valetudo, inis F hälsa, välbefinnande

validus, a, um stark, kraftig

valvae, arum F pl. dubbeldörr

vanitas, atis F tomhet, fåfänglighet

varius, a, um brokig, olik, (mång)skiftande, jfr eng. various

vasa, orum N pl. kärl: vasa lymphatica lymfkärl

vates, is M siare

vehemens, entis ivrig, häftig, kraftig

veho, vexi, vectum 3 forsla, transportera; i passivum forslas, färdas, åka

vel (konjunktion) eller; vel ... vel antingen ... eller

velocitas, atis F snabbhet, eng. velocity

velox, ocis snabb, jfr velociped (snabbfot)

velociter (adv. till velox) snabbt

vena, ae F blodåder

venatio, onis F jakt, djurfäktning

venerabilis, e vördnadsvärd

venerandus, a, um vördnadsvärd

venia, ae F tillstånd, tillåtelse

venio, veni, ventum 4 komma, jfr advent, eng. convent 

venter, ventris M mage, buk, jfr fra. ventre

ventus, i M vind

venus, veneris F kärlek, kärleksgudinna, Venus (gudinnenamn)

ver, veris N vår

verbum, i N ord, jfr verbal, verb

veritas, tatis F sanning

verso 1 vända, vrida hit och dit

versus, us M versrad

verto, verti, versum 3 vända, jfr subversiv

verus, a, um sann, observera vere (adv.) i sanning, förvisso, vero (adv.) förvisso, i synnerhet, verum (konjunktion) men, och

Vespasianus romersk kejsare 69--79 e. Kr.

vesper, vesperi afton; vesperi (lokativ) om aftonen

vespillo, onis M likbärare

Vesta, ae F Vesta, gudinna för härden och den eld som brinner på den

vestalis, e helgad åt Vesta; (virgo) vestalis vestal, Vestas prästinna 

vester, vestra, vestrum (poss. pron.) er

vestigium, i N spår

vestitus, a, um klädd

vestis, is F klädedräkt, kläder

vetus, veteris gammal, jfr Vetus (testa­mentum), veteran

via, ae F väg, resväg

viator, oris M (via, ae F) vägfarande, resande, vandrare

vibro 1 vara i rörelse, vara i gång

vicesimus, a, um (ordningstal) tjugonde

victor, oris M (vinco 3 segra) segrare

victoria, ae F seger, eng. victory

victus, a, um (vinco 3 besegra) besegrad

vicus, i M gata

video, vidi, visum 2 se

vigeo, vigui, - 2 vara stark, jfr vigör

vigilo 1 vaka

vilis, e enkel, billig

vincio, vinxi, vinctum 4 binda

vinco, vici, victum 3 segra, besegra, jfr Vincent, Victor, Victoria

vindico 1 hämnas, skydda, rädda, jfr vendetta

vinum, i N vin

vir, viri M man

vireo, virui, -  2 grönska

virgo, ginis F jungfru, flicka

vis F kraft, våld (vi abl. sing., vires nom. plur.)

visito 1 besöka, jfr visitera, visit

vita, ae F liv, jfr vital, vitamin

vitium, i N fel

vito 1 undvika

vitulus, i M (tjur)kalv

vivo, vixi, -  3 leva, eng. survive, vivid, fra. vivre

vivus, a, um levande

vix knappt, knappast

vobiscum = cum vobis

vocalis, e hörande till rösten (vox, vocis F röst), stäm-

voco 1 (vox, vocis F röst) kalla

volito 1 flyga fritt

1. volo 1 flyga

2. volo, volui, velle (oregelb.) vilja

volumen, inis N bokrulle, jfr volym,

voluntas, atis F vilja

volvo, volvi, volutum 3 välva, rulla, jfr Volvo

votum, i N (tack)offer,

vox, vocis F röst, uttalande

vulgaris, e allmän

vulnero 1 såra, ge ett hugg

vulnus, vulneris N sår, hugg

vultus, us M ansikte, anletsdrag

                               UPP

Z

zoologicus, a, um zoologisk

                                 UPP