Mynt med kejsar Claudius’ bild.

Fristående ablativ (Ablativus absolutus)

 Satsförkortningen ablativus absolutus har sin svenska motsvarighet i vissa fristående satsförkortningar:  

Frakten inräknad, kostar boken 300 kr.

Sedan frakten räknats in, kostar boken 300 kr.

Hon gjorde detta, mig ovetande.

Hon gjorde detta utan att jag visste om det.

Även i språk som franskan, engelskan och tyskan finns satsförkortningar bestående av ett huvudord med particip: fra. Cela fait, il disparut, eng. All being done we must be satisfied, ty. Das Buch kostet 100 Mark, die Frachtkosten mitgerechnet.

Ablativus absolutus som fristående satsförkortning består i latinet av ett substantiv (eller pronomen) och ett particip (presens eller perfekt particip), båda i ablativ. En ablativus absolutus kan upplösas och återges då med en svensk bisats. Det latinska substantivet (eller pronominet) i ablativ kommer då att bli subjekt och det latinska participet i ablativ att bli predikat i den svenska bisatsen.

När en ablativus absolutus översätts med en konjunktionsbisats, inledes bisatsen ofta med medan när predikatsdelen är ett latinskt presens particip (detta particip uttrycker samtidig handling i förhållande till satsens finita verb) eller med sedan när predikatsdelen är ett latinskt perfekt particip (detta particip uttrycker föregående handling i förhållande till satsens finita verb och är en passiv form).

En ablativus absolutus kan också återges med ett prepositionsuttryck. Man kan vidare vid översättningen upplösa den latinska satsförkortningen till en huvudsats och samordna denna med den latinska huvudsatsens finita verb. Se de olika exemplen i det följande!

Presens particip 

Romulo regnante Roma parva erat.

(Romulus regerande var Rom litet.) Medan Romulus regerade, var Rom litet.

 

Under Romulus regering var Rom litet.

Perfekt particip 

Epistula lecta Titus dixit:

(Brevet läst sade Titus:)

Sedan brevet lästs, sade Titus:

 

Sedan Titus läst brevet, sade han:

 

Efter att ha läst brevet sade Titus:

 

Titus läste brevet och sade:

I stället för ett particip kan predikatsdelen vara ett substantiv eller adjektiv: Ciceróne consule (Cicero konsul) ’då Cicero var consul’, me vivo (mig levande) ’då jag var i livet/under min livstid’.

 EXERCITIUM 

(1) Exércitu audiente dux orationem habuit.

(1) exércitus, us M här  dux, ducis M anförare  oratio, onis F tal

(2) Hoc facto patriam relíquit.

(2) relinquo, relíqui, relictum 3 lämna

(3) Sole oriente urbem vidérunt.

(3) orior, ortus sum 4 gå upp

(4) Bello finíto consul in Italiam revertit.

(4) bellum, i N krig finio 4 avsluta reverto, reverti 3 återvända

(5) Caesar regione explorata mílites e castris eduxit.

(5) regio, onis F trakt, terräng explóro 1 utforska  castra, orum N läger

(6) Amicis adiuvantibus Titus domum aedificavit.

(6) ádiuvo 1 hjälpa  aedífico 1 bygga domus, us F hus

Vill du se hela översättningen?   Gå till Facit i vänstermenyn.

Uppgift 3

Översätt med ett prepositionsuttryck Amicis adiuvantibus . . .!

Skriv först svaret i rutan, rätta sedan genom facit!

                       

Uppgift 4

Översätt med samordnade satser: Bello finito consul in Italiam revertit.

Skriv först svaret i rutan, rätta sedan genom facit!